Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för år 1970 visar att antalet nya ärenden hos ombudsmännen under året uppgick till 3 090, vilket var obetydligt mindre än föregående år. Av ärendena föranleddes 2 606 av klagomål och andra framställningar från enskilda.
    I berättelsens avdelning om domstolarna m. m. återges en skrivelse till Kungl. Maj:t i vilken JO, med anledning av ett fall där innehållet i en dom blev känt innan domen meddelades, påtalar behovet av enhetliga regler om tystnadsplikt för all domstolspersonal. Vidare redovisas ett par åtal mot domare för bl. a. dröjsmål med meddelande av domar. I ett par ärenden behandlas

 

Notiser 231frågor som rör hyresnämndernas verksamhet, bl. a. förfarandet vid utsättande av nytt sammanträde och tillvägagångssättet vid fattande och meddelande av beslut. I ett yttrande framhåller JO att det inte kan anses förenligt med den uppgift och ställning rättens ombudsman i konkurs har att denne genom borgen tar på sig ansvar för konkursboets skulder. Beträffande förvaltaren bedöms motsvarande fråga som mera tveksam. Flera ärenden har rört frågor om allmänna sammankomster och liknande. Bl. a. diskuteras om det är befogat att som villkor för tillstånd till anordnande av offentlig tillställning ställa upp att anordnaren eller dennes ställföreträdare har nått myndig ålder. JO har också uppmärksammat frågan om förvandling av penningböter som har ådömts vid olika tillfällen. Av hänsyn till den dömde bör man enligt JO härvid först räkna ihop penningböternas belopp och därefter omvandla dem till dagsböter, alltså inte räkna om varje särskilt bötesstraff för sig till dagsböter.
    Flera av ärendena på försvarets område har rört vapenfria värnpliktiga. Bl. a. framhålls att personutredningen i ärenden om vapenfri tjänst bör kommuniceras med sökanden. Vapenfrinämnden har inte ansett sig kunna följa denna rekommendation från JO utan vänt sig till Kungl. Maj:t för att få närmare anvisningar.
    Från vårdområdet kan nämnas ett antal ärenden med anledning av klagomål från intagna på fångvårdsanstalter i frågor om sådant som rätten att ostört ta emot besök, rätten till samvaro med andra intagna och möjligheterna att ägna sig åt studier. Bland barnavårdsärendena märks en skrivelse till socialutredningen, i vilken JO hemställer att utredningen överväger vilka lagändringar och åtgärder med avseende på anstaltsorganisationen som bör vidtas för att undvika häktning av unga under 18 år och förekomma att de förvaras i allmänt häkte. En viss tendens till ökning av antalet häktade under 18 år har kunnat iakttas på senare tid. I andra ärenden behandlas bl. a. olika frågor om tillämpningen av barnavårdslagens bestämmelser om samhällsvård.
    Många ärenden har rört frågor om offentlighet och sekretess. Bl. a. diskuteras användningen av hemliga diarier i departementen, sekretesskyddet i olika slag av förvaltningsärenden och anonymitetsskyddet för den som lämnar meddelanden för publicering i tidning, särskilt de problem som uppkommer i samband med undersökning av misstänkt brott mot tystnadsplikt.
    I avdelningen om exekution behandlas flera olika rättsliga frågor. Bl. a. anförs att utmätning inte bör ske av den andelsrätt som tillkommer make i makarnas oskiftade bo efter giftorättsgemenskapens upplösning genom exempelvis äktenskapsskillnad. I avdelningen om taxeringsväsendet återges en skrivelse till Kungl. Maj:t där JO hemställer om åtgärder med anledning av att oberättigade krav på skatt ofta framställs från myndigheternas sida.
    I ett yttrande behandlas frågor om skyddet för strejkrätten och tjänstemans neutralitetsrätt. Bl. a. diskuteras vilka befogenheter myndigheterna har att vid strejk på en arbetsplats lägga om den kvarvarande personalens tjänstgöring och om en tjänsteman får anlitas till oneutralt arbete när han själv går med på det. Slutligen kan nämnas att JO och NO i anslutning till ett ärende hos den senare som rörde en ideell organisation har intagit olika ståndpunkter i fråga om tolkningen av begreppet företagare i konkurrensbegränsningslagen.

A. K.