Förslag till ändringar i kommissionslagen. Justitierådet Hj. Karlgren och prof. Kurt Grönfors har efter samnordiskt utredningsarbete lagt fram förslag till vissa ändringar i kommissionslagen (SOU 1970: 69). Förslaget berör främst reglerna om handelsagenter och handelsresande.
    De sakkunniga föreslår att för alla uppdragsförhållanden som regleras i lagen skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om en månad eller, om uppdraget

 

236 Notiserhar varat mer än ett år, tre månader. Åsidosättande av denna regel medför ersättningsskyldighet. Beträffande anställda handelsresande föreslås en ömsesidig uppsägningstid om tre månader sedan anställningen har varat sex månader.
    En central fråga har gällt införandet av något slags avgångsvederlag när ett uppdragsförhållande upphör. Denna fråga har lösts genom tvingande regler om viss rätt till efterprovision för alla handelsagenter, handelsresande och kommissionärer med varaktigt uppdrag. Enligt förslaget skall provision utgå på alla försäljningsavtal som kommer till stånd genom mellanmannens medverkan, även om avtalet har slutits sedan uppdraget upphört. För flertalet fall gäller en särskild bevisregel, enligt vilken summan av sådana efterprovisioner, om inte annat framgår, skall anses motsvara tre månaders genomsnittlig provision. Ytterligare föreslås vissa möjligheter för mellanmannen att få ersättning för investeringar som blir onyttiga till följd av att uppdraget upphör.
    Bland övriga föreslagna ändringar kan nämnas att rätten till provision när tredje man erlägger betalning endast delvis inte skall förloras i vidare mån än som motsvarar den inte erlagda delen av köpeskillingen.
    Lagförslag motsvarande de svenska kommer att läggas fram i Danmark och Norge. I Finland, som saknar motsvarighet till kommissionslagen, har utarbetats ett förslag till ny lag om handelsrepresentanter, vilket i de frågor som behandlas i det svenska betänkandet innehåller regler av motsvarande innebörd.

A. K.