240 PersonalnotiserNy professor. K. M:t har 22 jan. 1971 till professori processrätt vid universitetet i Stockholm fr. o. m. 1 febr. 1971 utnämnt bitr. professorn vid universitetet Sven Larsson.
    Prof. Larsson är född i Örebro 30 nov. 1917. Efter studentexamen där 1935 blev han vid Stockholms högskola fil. kand. 1940 och jur. kand. 1941 och vid universitetet i Uppsala fil. lic. 1950 och jur. lic. 1958 samt promoverades sistnämnda år efter disputation till jur. doktor. Sedan han 1960 förordnats till docent i processrätt vid universitetet i Uppsala blev han 1966 preceptor (sedermera har av trycket utgivit "Förlikning i tvistemål" (1958) och "Studier rörande partshandlingar" (1970) samt publicerat ett antal artiklar i processrättsliga ämnen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    26 jan. 1971 tillkallat just.rådet Nils Mannerfelt, tillika ordf., polismäst. Göte Friberg, ledamöterna av riksdagen Birgitta Dahl och Daniel Wiklund samt byråchefen hos riksåkl. Claes Zeime att som sakk. utreda frågan om underlåtenhet av åtal m. m. samt förordnat ass. i Göta hovr. Bertil Werner att vara sekr. åt de sakk.,
    4 febr. 1971 förordnat fil. mag. Göran Löfdahl att biträda samnordiska kommittén för översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen som expert,
    s. d. förordnat forskningschefen hos FOA Bengt Kleman att biträda integritetsskyddskommittén som expert samt
    8 febr. 1971 tillkallat hovr.pres. Björn Kjellin, tillika ordf., exp.chefen Ingvar Gullnäs och hovrättslagmannen Tore Landahl att som sakk. utreda frågan om högsta domstolens kansli- och föredragandeorganisation m. m.

 

Socialdepartementet. K. M:t har 5 febr. 1971 förordnat dep.rådet i dep:t Carl-Edvard Sturkell att fr. o. m. 1 mars 1971 t. o. m. 30 juni 1972 handlägga vissa på exp.chef ankommande ärenden i dep:t och s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Björn Sjöberg att under samma tid inneha långtidsvik. på Sturkells dep.rådstjänst.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 11 jan. 1971 förordnat byråchefen hos riksdagens ombudsmannaexp., ass. i Svea hovr. Per Lundbergh att biträda i dep :t.

 

Hovrätterna. K. M:t har 22 jan. 1971 förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Stig Löwendahl att vara v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 15 febr. t. v. t. o. m. 31 dec. 1971.

 

Tingsrätterna. K. M:t har 29 jan. 1971 förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Bertil Bodén att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådman vid Jämtbygdens tr fr. o. m. 15 febr. 1971.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    14 jan. 1971 förordnat polismäst. i Storumans polisdt Anders Herslöf att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Sala polisdt fr. o. m. 1 febr. 1971 samt
    29 jan. 1971 förordnat polissekr. Sune Sandström att inneha långtidsvik.på polismäst. tjänsten i Vilhelmina polisdt fr. o. m. 1 mars 1971.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 14 jan. 1971 utnämnt kammaråkl. vid åkl.mynd. i Gbgs åkl.dt Gunnar Ahlstedt att vara chefsåkl. i samma dt.

 

Trycklov 10.3.71