Litteraturnotiser 289HANNFRIED WALTER. Die Europäische Menschenrechtsordnung. Individualrechte, Staatenverpflichtungen und ordre public nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 53. Köln-Berlin 1970. Carl Heymanns Verlag. 150 s. DM 26,00.


I förevarande arbete behandlar förf. i tur och ordning tre ämnen, nämligen den enskilda individens folkrättsliga ställning enligt den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den rättsliga karaktären av staternas förpliktelser enligt konventionen samt frågan i vad mån konventionen kan sägas ha skapat en särskild europeisk ordre public.
    Det är således vissa av konventionens mera rättsdogmatiska aspekter som tilldragit sig förf:s intresse. Enligt förlagsreklamen behandlas också en del principfrågor, som uppkommer vid tillämpningen av konventionen. Icke destomindre måste bokens praktiska användbarhet sägas vara mycket begränsad, eftersom framställningen i allmänhet rör sig på ett synnerligen teoretiskt plan högt över den verklighet som ibland föranleder klagomål över kränkningar av de mänskliga rättigheterna. H. D-s

 

 

 

Festskrift utgiven i anledning av Juristklubben Codex' 30 - års jubileum. Helsingfors 1970. Förlagsbolaget Judex. 149 s.

 

Den finländska juristklubben Codex har fyllt 30 år och firat jubileet med en liten festskrift innehållande artiklar av lärare och studenter. Professorern aBerndt Godenhielm, Bo Palmgren och Antti Suviranta bidrar med artiklar om mönsterrätten, om rättshistoria och rättspolitik samt om den nya lagen om arbetsavtal. Ett par finskspråkiga artiklar av justitierådet Eero Manner och lic. Raimo Lahti behandlar miljövård resp. abort, sterilisering och kastration. Bidragen från studenthåll utgörs av tre uppsatser med titlarna "Om arbetsgivares rätt till av anställda skapade konstindustriella produkter", "Partsförhållandet i särskild rättegång om tvistig bevakning i konkurs" samt "Tro och heder som begränsning av griinderns förfogande över bostadsaktiebolags skuldebrev".
A. K.

 

 

 

EINAR STENBECK, MAURITZ WIJNBLADH, HÅKAN NIAL. Aktiebolagslagen jämte dithörande författningar med förklaringar. 6 :e uppl. ombesörjd av Mauritz Wijnbladh och Håkan Nial. Sthlm 1970. Norstedts. Kr. 78,00.

 

I avvaktan på den sedan länge aviserade reformen av aktiebolagslagstiftningen har en ny upplaga av den stora standardkommentaren på området kommit ut. I den nya upplagan har på sedvanligt sätt företagits de ändringar som föranleds av ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur. A. K.

 

19—713005. Svensk Juristtidning 1971