Ny justitieminister i Finland. Som bekant slutade regeringskrisen i Finland med att de tre folkdemokratiska ministrarna trädde ut ur regeringen och ersattes med socialdemokrater. Detta innebar bland annat, att justitieministerns portfölj bytte innehavare. Till ny justitieminister utnämnde republikens president den 26 mars riksdagsmannen, vicehäradshövdingen Mikko Olavi Laaksonen.
    Justitieminister Laaksonen är född 1927, avlade högre rättsexamen 1952 och blev vicehäradshövding 1955. Efter att ha tjänstgjort inom den direkta beskattningen åren 1953—1955 verkade han som juridisk sekreterare vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC, motsvarar svenska LO) åren 1955—1960. Från år 1961 har han varit generalsekreterare vid Tjänstemännens och Arbetstagarnas Samorganisation (VTY) och från år 1969 tredje ordförande för FFC. Åren 1963—1965 fungerade han som ordförande för ordningsrätten i Esbo. Invald i riksdagen blev han år 1966. 

P. L-m

 

Finlands justitieministerium. Genom förordning av den 5 februari 1971 inrättades vid justitieministeriets lagstiftningsavdelning två tjänster som biträdande avdelningschef med titeln lagstiftningsdirektör. Lagstiftningsdirektörerna åligger att såsom avdelningschefens medhjälpare leda avdelningens verksamhet och att handlägga och föredraga de ärenden som avdelningschefen uppdragit åt dem att bereda. Till lagstiftningsdirektörer utnämnde republikens president den 12 februari lagstiftningsråden, referendarierådet Henrik Vilhelm Grönqvist och hovrättsrådet Georg Henry Ådahl.
    Lagstiftningsdirektören Grönqvist är född 1927, avlade högre rättsexamen 1950 och blev vicehäradshövding 1954 och juris licentiat 1960. Efter att ha tjänstgjort i olika befattningar vid rådstuvurätten i Helsingfors verkade han som köpingssekreterare i Karis åren 1952—1954. Som fiskal vid Helsingfors hovrätt tjänstgjorde han åren 1954—1961, varefter han flyttade över till högsta domstolen där han utnämndes till yngre justitiesekreterare 1961, till äldre justitiesekreterare 1963 och till referendarieråd 1970. Sedan år 1963 har han varit anknuten till lagberedningen där han från år 1969 verkat som äldre ledamot på processrättsavdelningen.
    Lagstiftningsdirektören Ådahl är född 1921, avlade högre rättsexamen 1946 och blev vicehäradshövding 1949. Efter att ha verkat vid olika advokatbyråer utnämndes han till yngre justitiesekreterare vid högsta domstolen 1956,

 

Nordiskt och internationellt 395till äldre justitiesekreterare 1958 och till referendarieråd 1962. År 1966 utnämndes han till hovrättsråd vid Helsingfors hovrätt. Sedan år 1962 har han varit anknuten till lagberedningen, där han bl. a. verkat som äldre ledamot sedan år 1969.

P. L-m