DAVID DAUBE. Roman Law. Linguistic, Social and Philosophical Aspects. Edinburgh 1969. Edinburgh University Press. 205 s. 45 sh.

 

Den romerska rättens undanträngande från positionen som centralt juridiskt "pluggämne" har kanske haft åtminstone den fördelen att det romerska rätts- och samhällssystemet har kommit att intressera och studeras utifrån nya och mindre konventionellt låsta aspekter än dem som öppnades genom det systematiska studiet av en — f. ö. först i efterhand systematiserad och ofta anakronistiskt tolkad — rättsordning. De tre föreläsningar av Oxfordprofessorn David Daube som samlats i föreliggande volym illustrerar i hög grad värdet och intresset i sådana studier. I den första föreläsningen, där i huvudsak lingvistiska metoder kommer till användning, tas läsaren med på några lärda och eleganta promenader i den romerskrättsliga litteraturen, som bl. a. ger intressanta nya aspekter på så centrala begrepp som dem vilka betecknas med obligations-, egendoms- och överlåtelseterminologien. Det andra avsnittet, med rubriken "Social Aspects", analyserar ett par väsentliga tolkningsproblem, främst beträffande den frejdade lex Aquilia, all senare skadeståndsrätts anmoder, med utgångspunkt i realekonomiska och sociologiska fakta och antaganden; även detta är god läsning i den på en gång essäistiskt utformade och stringent resonerande anglosaxiska lärdomstraditionens bästa stil. I det sista avsnittet levererar Daube med utgångspunkt i bl. a. dolus- och culpabegreppens tolkning en skarp och övertygande kritik mot gängse föreställningar om förhållandet mellan romersk rätt och grekisk filosofi.

S. S.

 

 

 

L'expertise dans les principaux systémes juridiques d'Europe. Travaux et recherches de l'Institut de Droit Comparé de Paris XXXII. Paris 1969. Editions de l'Epargne. 455 s.

 

Förevarande bok är en komparativ processrättslig studie över användningen av sakkunnigutlåtanden i civilprocessen i tretton olika europeiska länder, bland dem Sverige. Materialet utgörs huvudsakligen av svar som lämnats från dessa länder med anledning av ett av institutet för komparativ rätt i Paris utsänt frågeformulär. I boken föregås dessa svar av en "komparativ inledning", som innehåller en analys av rättsläget i de undersökta länderna.

H. D-s