Litteraturnotiser 481KURT MADLENER. Das französische Unehelichenrecht. Schriften zum deutschen und europäischen Zivil-, Handels- und Prozessrecht. Band 58. Bielefeld 1969. Verlag Ernst und Werner Gieseking. 310 s.

 

Även om Code Napoléons kända sats "La recherche de la paternité est interdite" inte längre gäller, finns alltjämt i fransk rätt väsentliga inskränkningari  möjligheterna att föra talan om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap. Även i andra hänseenden är dessa barns rättsställning i Frankrike reglerad på ett säreget och för en nordbo främmande sätt. Det kan exempelvis erinras om kravet på fastställande av moderskap till barn utom äktenskap och om förbudet att fastställa härstamningen hos barn som avlats genom blodskam eller äktenskapsbrott.
    En intressant och klarläggande redogörelse för dessa rättsregler och deras historiska bakgrund lämnas i förevarande verk av en tysk forskare. Att studera fransk familjerätt i tysk tappning kan synas vara att gå över ån efter vatten. Samtidigt kan det emellertid underlätta förståelsen av det särpräglade, om man betraktar det genom en annan främlings glasögon. H. D-s

 

KARL OLIVECRONA. Utsökning. Sjätte upplagan. Lund 1970. Gleerups. 238 s.

 

Tiden löper fort inom utsökningsrätten. Sedan femte upplagan av Karl Olivecronas förträffliga lärobok kom ut (jfr SvJT 1968 s. 129) har tillkommit nya regler om bl. a. utmätningsförbud, gäldenärens beneficium samt exekution i lön m. m. (införsel och utmätning i lön och vad därmed jämställs). Den nu föreliggande sjätte upplagan har tagit hänsyn till dessa ändringar. Framställningen har väsentligt omarbetats. Nytillkommen litteratur och nya rättsfall har beaktats. I sitt moderniserade skick fyller boken högt ställda anspråk. Måtte författaren finna tid att utge också en sjunde upplaga — redan nu kan man förutse att sjätte upplagan inom kort blir föråldrad på flera punkter, främst i vad gäller fastighetsexekution. U. L.

 

ERIK FRISTEDT. Torneå domsaga 1270—1970. Kristianstad 1970. Förf. förlag, Kvarnbergsvägen 10 A, Falun. 191 s. Kr 22,00.
    Med utgången av 1970 upphörde den svenska Torneå domsaga. I anslutning därtill har f. d. häradshövdingen Erik Fristedt utgivit en bok om domsagan, kallad en historik. Boken behandlar emellertid åtskilligt annat också, allt presenterat i anspråkslösa framställningar utan en alltför sträng sammanhållande plan. Läsaren finner en hel del av intresse och många pittoreska detaljer om hur det kunde gå till i Tornedalen i gamla tider.
    Ingen skall tro, att domsagan har 700 år på nacken. Namnet tillkom först 1877. Årtalet 1270 gör sig emellertid bra. Så mycket kan i varje fall sägas, att man vet mycket litet om dessa trakter före 1400-talet. K.S.

 

31—713005. Svensk Juristtidning 1971