Studier i europeisk rätt. Inom Europarådet har antagits två resolutioner som syftar till att stimulera studier i europeisk rätt. Med "europeisk rätt" avses gällande rätt i Europarådets medlemsstater samt Finland och Spanien. Vidare avses rättsregler som berör Europarådets, EECs och annan europeisk organisations institutioner och verksamhet eller som föranleds av konventioner eller överenskommelser avslutade inom sådan organisation.
    Enligt den ena resolutionen [(69) 30] skall genom förmedling av Europarådets sekretariat skapas möjligheter för jurister i medlemsländerna att avlägga studiebesök i annat medlemsland. Systemet skall stå öppet för rättsvetenskapare, tjänstemän med juridiska arbetsuppgifter i statlig och kommunal tjänst eller hos vetenskaplig institution, domare samt andra praktiserande jurister. Studiebesöken skall i princip vara i minst en månad. Den stat där besöket avläggs utger inte någon ersättning för resa eller uppehälle. Viss möjlighet föreligger dock till resebidrag från Europarådet. Ansökan skall genom vederbörande nationella myndighet (i Sverige justitiedepartementet) inges till Europarådet senast den 30 sept. varje år.
    Genom den andra resolutionen [(71) 2] har inrättats forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. Stipendium kan sökas av den som vid universitet har avslutat en kurs i juridiska studier. Såvitt gäller svenska förhållanden torde krävas att i vart fall några tentamina för jur. kand.-examen har avlagts. Sökande måste visa att han har de språkkunskaper som behövs för att forskningsuppgiften skall kunna genomföras. Rätt att föreslå kandidater för stipendierna tillkommer medlemsländernas regeringar. Ansökan skall genom vederbörande nationella myndighet (i Sverige justitiedepartementet) inges till Europarådet senast den 15 juni varje år. Tidsfristen har i år förlängts till den 15 juli. En inom Europarådet upprättad stipendienämnd prövar ansökningarna och avger förslag till generalsekreteraren angående vilka sökande som bör tilldelas stipendier. Stipendier kan meddelas inte bara till enskilda forskare utan också till ett forskarteam. Normalt skall stipendierna avse en tid av minst sex och högst tolv månader. Det åligger stipendiat att efter stipendietidens slut till generalsekreteraren överlämna en uppsats över det ämne som angivits i ansökningen. Uppsatsen skall i regel bestå av omkring 15 000 ord och helst vara på engelska eller franska.
    Formulär till ansökningar om studiebesök och stipendier kan erhållas från justitiedepartementet.

B. B.

 

4 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs i Verkehrsrechtliche Sammlung Band 19 S. 296 och Band 27 S. 192.