Förslag om domstolsverk. Domstolsverksutredningen (ordf. generaldir. I. Wetterblad) har till justitieministern överlämnat ett betänkande "Ny domstolsadministration" (SOU 1971:41). Utredningsuppdraget är därmed slutfört.
    Utredningen föreslår att ett domstolsverk inrättas från den 1 juli 1972. Verket skall vara central förvaltningsmyndighet för högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna, för regeringsrätten och kammarrätterna, för hyresnämnderna samt dessutom också för Tornedalens rättshjälpsanstalt. Förvaltningsområdet innefattar sammanlagt omkring 130 enheter med ca 4 350 anställda.
    Administrativa uppgifter som rör domstolarna och hyresnämnderna är i dag fördelade på flera myndigheter. Samordningsuppgifterna fullgörs av justitiedepartementet. Utredningen finner det angeläget att åtskilliga uppgifter som rör domstolsadministrationen och som nu handläggs i justitiedepartementet överflyttas på ett domstolsverk. Verket skall leda och samordna den administrativa verksamheten inom förvaltningsområdet. Verket skall självfallet inte ingripa i den dömande verksamheten men bör på olika sätt samverka med domstolarnaför att skapa effektiva arbetsformer i domstolsarbetet. Målsättningen för verket bör vara att tillse att verksamheten inom förvaltningsområdet bedrivs rationellt och effektivt. Verket bör vidare lämna administrativ service åt domstolarna.
    Olika ADB-baserade administrativa system håller på att införas inom domstolsväsendet. Den 1 juli 1972 skall myndigheterna inom domstolsområdet övergå till ett nytt ekonomiadministrativt system för redovisning m. m. Samtidigt kommer ett nytt personalregistreringssystem och ett nytt avlöningsuträkningssystem att vara i drift. Genomförande av projekten medför stora ändringar i rutinerna för administrativa ärenden och återverkar därmed också på personalorganisationen inom nuvarande domstolsadministration. Omläggningen förutsätter central handläggning av uppgifterna och medför överflyttning av uppgifter från bl. a. hovrätterna till domstolsverket.
    En viktig uppgift för domstolsverket blir att beräkna behovet av och främja rekryteringen av domstolspersonal. Verket bör vidare leda utbildnings- och informationsverksamheten inom domstolsväsendet. Utredningen anser att presidentkollegiet alltjämt bör avge yttrande till Kungl. Maj:t beträffande tillsättning av lagmanstjänster i tingsrätt och chefsrådmän. När det gäller hovrättsråd, rådmän m. fl. föreslås att yttrande avges av en särskild tjänsteförslagsnämnd och inte som i dag av vederbörande hovrätts plenum. Nämnden bör bestå av domstolsverkets chef, en hovrättspresident, ett hovrättsråd, en lagman och en rådman i tingsrätt. Assessor bör förordnas av domstolsverket efter förslag av hovrätt. Anställning av fiskalsaspiranter och tingsnotarier bör skötas centralt av verket. Beträffande kanslipersonalen vid tingsrätterna och hyresnämnderna föreslås att dessa själva skall få tillsätta tjänster t. o. m. lönegrad A 13, medan verket tillsätter de högre tjänsterna. De tre största tingsrätterna får dock större befogenheter.
    Utredningen anser att hovrätterna i fråga om tingsrätternas verksamhet skall ha kvar bl. a. vissa tillsynsuppgifter, som emellertid i främsta rummet avser rättskipningens bedrivande och förutsättningarna därför.

 

496 Notiser    Utredningen föreslår att domstolsverket skall ledas av en styrelse. Chefen för verket är ordförande i styrelsen. I styrelsen bör, förutom verkschefen, ingå sex ledamöter. Två ledamöter förutsätts vara aktiva domare, varav en från de allmänna domstolarna och en från de allmänna förvaltningsdomstolarna. Två ledamöter bör ha erfarenhet från riksdagsarbete och två ledamöter bör — som ett led i pågående försöksverksamhet med vidgad förvaltningsdemokrati — representera de anställda inom verkets förvaltningsområde. Utredningen föreslår en verksorganisation med fyra huvudenheter och ett revisionskontor. För verket krävs 75 tjänstemän. Om förslaget genomförs uppkommer å andra sidan en personalminskning med 81 tjänster vid olika myndigheter.
    Utredningen finner att lokalisering av det nya verket kan ske utanför Storstockholmsområdet men framhåller samtidigt att olägenheter är förenade härmed. Delegationen för lokalisering av statlig verksamhet har föreslagit att verket skall förläggas till Sundsvall. Utredningen uttalar att det ur effektivitetssynpunkt emellertid är klart bättre att förlägga verket till någon ort i Mellansverige med goda möjligheter till kontakter mellan verket och myndigheterna inom förvaltningsområdet. Utredningen understryker att det — inte minst medhänsyn till frågans betydelse för personalrekryteringen till det nya verket — är väsentligt att definitiv ställning tas till verkets lokalisering så tidigt som möjligt, helst redan under hösten 1971.

C. af W.