Svenska Föreningen för Upphovsrätt sammanträdde under år 1970 tre gånger. Den 19 febr. presenterade justitierådet Torwald Hesser under rubriken "Nya upphovsrättsliga lagförslag" två utredningar av sakkunniga inom justitiedepartementet. Vid årsmöte den 5 maj höll Charles F. Johnson, Attorney Adviser vid U.S. Copyright Office, föredrag över ämnet "The present state of the U.S. copyright revision". Den 27 okt. höll prof. Seve Ljungman ett inledningsanförande till diskussion över ämnet "TV-kassetterna och upphovsrätten".
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, adv. Erik Felländer, förbundsdirektören Jan Gehlin, justitierådet Erik Hedfeldt, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen samt jur. dr Gunnar Karnell, sekr. och skattm.
    Föreningen hade vid årsskiftet 105 enskilda och 31 stödjande medlemmar.

 

 

Svenska föreningen för industriellt rättsskydd. Föreningens sammanträdesverksamhet omfattar liksom tidigare i första hand diskussioner i aktuella ämnen med inledningsanföranden av inbjudna föredragshållare. Vid sammanträde den 3 febr. 1970 lämnade kanslirådet Anders Knutsson en orientering om det nya förslaget till "Lag om otillbörlig marknadsföring". Orienteringen följdes av en diskussion med deltagande av Knutsson samt av prof. Ulf Bernitz, direktören Lennart Körner och direktören Sten Tengelin. Föreningens oro för att lagstiftningsarbetet på den illojala konkurrensens område skulle komma att avstanna sedan den föreslagna lagen antagits ledde till att föreningen beslöt avlåta en skrivelse i saken till justitieministern. Vid årsmötet den 9 april höll prof. Ulf Bernitz föredrag över ämnet "Högsta domstolen och immaterialrätten. Gemensamma och principiella linjer i Högsta domstolens hittillsvarande bedömning av immaterialrättsmål samt synpunkter för framtiden". Vid möte den 13 okt. hölls ett föredrag av fil. lic. Hans Karlgren över "Databehandling av varumärken". I den följande diskussionen deltog byrådirektören Gunnar Deijenberg, jur. pol. mag. Bengt Nihlmark och byråchefen Bengt Lundberg.
    Årsmötet omvalde följande styrelseledamöter: prof. Seve Ljungman, ordf., direktören Sten Tengelin, v. ordf., byråchefen Frithiof Berglund, skattm., adv. Nils Köhler, direktören Lennart Körner, ingenjören Nils Larfeldt, över-

 

Notiser 499ingenjören Saul Lewin, överingenjören Frithiof Lindström, direktören Gudmund Silfverstolpe och rådmannen Gunnar Sterner. Prof. Ulf Bernitz är adjungerad ledamot. Klubbmästare är ingenjören Staffan Onn. Till sekr. valdes jur. kand. Claes Sandgren. Föreningen har drygt 500 medlemmar.
    Föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge och de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt tidskriften NIR. Denna utkom under 1970 med sin 39:e årgång i fyra drygt hundrasidiga häften. Redaktionskommitténs ordf. är Ljungman, red. och ansv. utg. Sterner och svensk sekr. Sandgren.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd medverkar föreningen i Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI). Gruppen höll sitt årsmöte den 17 mars 1970. Styrelsen utgörs av Tengelin, ordf., direktören Nils Bergling, ombudsmannen Örjan Grundén, jur. lic. Lars Holmqvist, Körner och patenträttsrådet Claes Uggla. Sekr. är direktören Anders Mallmén. Gruppen har omkring 150 medlemmar.
    AIPPI har omkring 4 000 medlemmar i huvudsak tillhörande nationella grupper i över 30 länder. I oktober 1970 hölls ett exekutivkommittémöte i Madrid. Därvid dryftades en lång rad aktuella problem på det industriella rättsskyddets område.