Försäkringsjuridiska Föreningen höll under 1970 sammanträden den 13 jan. med föredrag av sekreteraren i kapitalskatteberedningen, kammarrättsfiskalen Per Anclow, om kapitalskatteberedningens betänkande (SOU 1969: 54), den 4 maj med föredrag av rättschefen Ulf Nordenson om "Skadeståndsrätten under omdaning", den 29 sept. med föredrag av rättschefen Hans-Olov Star kom justitiedepartementets PM angående reform av samhällets rättshjälp (Ju 1970: 14) och den 26 nov. med föredrag av prof. Jacob Sundberg om "Abu Thalaat — masskapningsoperationen som sprängde försäkringsmarknaden". Sammanträdena den 13 jan. och 29 sept. hölls tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen och sammanträdet den 26 nov. tillsammans med Svenska avdelningen av AIDA.
    Föreningens medlemmar har dessutom inbjudits att delta i Svenska Försäkringsföreningens sammanträden den 3 febr. med paneldiskussion om "Hur bör personförsäkring gälla vid grov vårdslöshet, alkoholmissbruk och uppsåt?" samt den 4 mars med föredrag av justitierådet Gösta Walin om internationell äktenskaps- och arvsrätt i anslutning till familjerättskommitténs betänkande (SOU 1969: 60).
    Föreningen hade vid årets början 353 och vid dess slut 373 aktiva medlemmar. Antalet som passiva medlemmar till föreningen anslutna försäkringsanstalter utgjorde under året 15.
    Styrelsen har under året bestått av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Johan Gyllensvärd, v. ordf., ombudsmannen Bo Odelius, sekr., direktören Kjell Gunnarson, direktören Arne Hallström, prof. Jan Hellner, direktören Björn Wallerberg och direktören Lorenz Zetterman.

 

 

Arbetsrättsliga föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 29 okt. 1970. Till föreningens ordf. utsågs arbetsdomstolens ordförande, f. d. justitierådet Bengt Hult. Till styrelseled. omvaldes förbundsjuristen Einar Corneliuson, sekreteraren Kjell Eriksson, direktören Erik Forstadius, jur. kand. Stig Gustafsson, förbundsjuristen Ove Kjellgren, direktören Gunnar Lindström, hovrättsrådet Georg Normark och prof. Folke Schmidt. Som sekr. fungerar direktörsassistenten Åke Carlhammar. Efter årsmötet höll docenten Tore Sigeman föredrag över ämnet "Den nya lagen om kvittning mot lön".
    Sammanträden har under året i övrigt hållits den 25 febr. och 29 april. Den 25 febr. talade juris kandidaterna Robert Sparve och Elisabeth Lind om verksamheten inom Internationella Arbetsorganisationen i Genève med hänsyn särskilt till kontrollen av medlemsstaternas tillämpning av ratificerade konventioner även som skyddet för föreningsfriheten. Den 29 april presenterade direktören Erik Elmstedt femårsavtalet 1970—1974 rörande löner och allmänna anställningsvillkor m. m. för industrins tjänstemän med särskild tonvikt på avtalets bestämmelser rörande löneutvecklingen.

 

500 Notiser    Antalet personliga medlemmar uppgick vid årsskiftet 1970—1971 till 401, medan antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) var 96.