Notiser 501Svenska sektionen av internationella institutet för administrativa vetenskaper har under 1970 sammanträtt den 4 nov., varvid statssekreteraren i finansdepartementet Bo Jonas Sjönander höll föredrag över ämnet "Utflyttning av ämbetsverk". Sektionens verksamhet har i övrigt liksom tidigare väsentligen bestått i rapportgivning och uppgiftslämnande till organisationen i Bryssel. Vidare har svenska redogörelser utarbetats i och för de tre överläggningsämnena vid institutets nästa kongress, som skall äga rum i Rom den 6—11sept. 1971 (I. Regeringsorganisation och administrativ organisation med avseende på vetenskaplig forskning. II. Konsekvenserna av de tekniska framstegen i fråga om procedur och metoder inom förvaltningen. III. Deltagande av konsumenter och direkt intresserade lekmän i administrationens arbete, däri inberäknat undervisningsväsendet).
    Styrelsen består av regeringsrådet Kurt Holmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. Hilding Eek, organisationsdirektören Lars Fahlbeck, sekr., f. d. kanslidirektören Carl Murray, direktören Ingmar Nord, överdirektören PaulTammelin, stf. JO Bertil Wennergren, universitetsrådet Gunnar Wijkman och budgetchefen Pierre Vinde.
    Sektionen har ett 80-tal medlemmar.

 

Sveriges domareförbunds styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., justitierådet Sven Edling, presidenten Sten Rudholm, hovrättsrådet Birgitta Egenvall samt departementsrådet Lars-Erik Tillinger, sekr. och kassaförv., även som av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa har senast utsett, föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare (numera föreningen Sveriges tingsrättsdomare) chefsrådmannen Erik Björkman, chefsrådmannen Sven Braun, häradshövdingen Nils Källoff och tingsdomaren Bo-Göran Stenström samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Anders Litzén.
    Vid förbundets ordinarie möte i Stockholm den 18 april 1970 hölls en debatt över ämnet "Likhet inför lagen" med inledningsanföranden av fil. lic. Nordal Åkerman, förbundsordföranden Ewald Jansson, riksdagsmannen P. O.Sundman, chefsrådmannen Bengt Rönnqvist, chefsåklagaren Lennart Asplundoch adv. Ragnar Gottfarb.
    År 1970 hade förbundet 904 medlemmar, därav 450 anslutna genom de ovannämnda båda domareföreningarna.

 

Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare höll den 24 okt. 1970 sitt sista sammanträde under det namn, föreningen så nyligen antagit. Tingsrättsreformen ansågs nödvändiggöra namnbyte, och det nya blev Föreningen Sveriges tingsrättsdomare (Domareföreningen). Vid mötet talade statsrådet Lennart Geijer över ämnet "Domarmakt eller regeringsmakt — vem skall svara för rättsbildningen?" Föredraget följdes av livlig diskussion.
    Domareföreningens första styrelse fick följande sammansättning: häradshövdingen Erik Alexanderson, ordf., chefsrådmannen Sven Braun, v. ordf., rådmannen Ulf Ankarloo, chefsrådmannen Erik Björkman, häradshövdingen Carl Hamilton, lagmannen Per-Axel Hansén, häradshövdingen Nils Källoff, sekr., lagmännen Carl-Anton Spak och Eric Stangenberg, tingsdomaren Bo-Göran Stenström och lagmannen Bengt Åström med tingsdomaren Hans B. Andersson, kassör, rådmannen Bertil Hagard, vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg och rådmannen Harald Nordin som suppl.
    Föreningens medlemsantal är cirka 450.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1970 hållit flera sammanträden. Härvid har förekommit bl. a. föredrag av f. d. justitierådet Nils Beckman om Högsta domstolen under de senaste tjugo åren och av justitierådet Ingemar Ulveson om miljöskyddsfrågor. Vidare har föreningen gjort besök hos Centralnämnden för fastighetsdata, varvid tekniske direktören Helmer Wallner informerade om nämnden och dess verksamhet.
    Föreningens styrelse består av revisionssekreterarna Anders Litzén, ordf., Hans Gullberg, v. ordf., Bengt Björnberg, sekr., Kaj Grahn, kassaförv., och rådmannen Curt Mejåre, klubbm.
    Föreningen har ett 40-tal medlemmar.