Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges Landshypoteksinstitution har under 1970 haft en styrelse bestående av hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, ordf., hypoteksdirektören Folke Andersson, Lund, v. ordf., och hypoteksdirektören Sture Zacco, Växjö, sekr.
    Föreningen har under 1970 hållit ordinarie möte i Härnösand. Överläggningarna upptog som huvudpunkter dels frågor kring jordabalksförslagets panträttsregler dels en principdiskussion över ämnet "Kreditgivares och andra intressenters rättsliga ställning vid inteckningssanering särskilt i samband med sammanläggning." Behandlade frågor kommer att redovisas i föreningens tryckta förhandlingar som dock icke torde utkomma förrän i slutet av 1972 då även frågor som behandlas vid nästa ordinarie möte medtages.
    Tillgängliga årgångar av tidigare utgivna förhandlingar (senast häftet 1965—1969) kan till ett pris av 5 kr. per styck erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare, vilken fr. o. m. 1971 är hypoteksdirektören Voldemar Kiviaed, Box 7070, 103 82 Stockholm.
    Föreningen har 24 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll årsmöte i Lund den 24—25 aug. 1970 med 160-talet deltagare. Prof. Bertil Bengtsson höll föredrag om "Det allmännas skadeståndsansvar" och bitr. prof. Fredrik Sterzel talade om "Kompetensgränser mellan kommuner".
    Styrelsen består av stadsjuristen E. G. Westman, Sthlm, ordf., kommunalborgmästaren Curt Bergius, Arvika, v. ordf., drätseldirektören Harry Rydqvist, Östersund, kassaförv., samt kanslichefen Ingemar Ögren, Örebro, och kommunalborgmästaren Tore Folkeson, Falköping.
    Föreningen har 254 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar höll sitt årsmöte den 12 febr. 1971 i Stockholm. Därvid diskuterades bl. a. införandet av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet.
    Föreningens styrelse utgörs av kronofogdarna Folke Thorelli, Gävle, ordf., Bengt Steffner, Göteborg, v. ordf. och kassaförv., Sven-Erik Rydén, Mariestad, sekr., C. O. Asplund, Luleå, och Carl Åke Lundberg, Motala.
    Föreningen har omkring 140 medlemmar.

 

Sveriges advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm den 29 maj 1970. Till ledamöter av styrelsen för tiden 1 juli 1970—30 juni 1972 omvaldes adv. Bo Björck, Göteborg, Gunnar Ehrner, Sthlm, och Lennart Hagberg, Göteborg, samt nyvaldes adv. Karl-Erik Larsson, Sundsvall, och Bure Malmström, Sthlm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är adv. Magnus Lindahl, Sthlm, ordf., Ove Wickman, Malmö, v. ordf., Hans-Gustaf Grefberg, Örebro, Göran Ramberg, Helsingborg, Lars Samzelius, Sthlm, och Curt Waldenström, Norrköping.
    För tiden 1 juli 1970—30 juni 1974 omvaldes till v. ordf. i samfundets disciplinnämnd adv. Stellan Graaf, Sthlm. För tiden 1 juli 1970—30 juni 1974 omvaldes till ledamöter av nämnden adv. Carl Erik Lindahl, Sthlm, Björn Sandberg, Linköping, och Eskil Weibull, Göteborg. Kvarstående ledamöter av nämnden sedan 1968 års val är adv. Gösta Heilborn Sr, Östersund, ordf., Sven Colleen, Göteborg, Sven Janzon, Sthlm, Bertil Peyron, Helsingborg, och Åke Svenson, Sthlm.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde den 31 dec. 1970 1 319.