504 NotiserStockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1970 hållitf yra avdelningsmöten, varav ett i anslutning till middag gemensam med Stockholms rådhusrätts domareförening och representanter för åklagar- och polismyndigheten i Stockholm. Förutom föreningsärenden har föredrag hållits av adv. Göran Luterkort över ämnet "Hur processar vi egentligen?", av Elin Lauritzen över ämnet "Familjerätt i förvandling" och av rättschefen Hans-Olov Stark gällande den nya jordabalken.
    Avdelningens styrelse utgöres av adv. Stig Assarson, ordf., Göran Luterkort, v. ordf., Fritz Engström, Magdalena Haeggström, Per Urban, Peter Wadsted och Hugo Wennberg. Avdelningens sekr. är adv. Björn Edgren.
    Vid årsskiftet hade avdelningen 492 ledamöter.

 

Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1970 hållit två möten, nämligen ordinarie möte den 20 mars och ett extra möte den 9 dec. Vid det ordinarie mötet behandlade man den etiska kommitténs förslag till vägledande regler om god advokatsed och lämnade ordföranden adv. Curt Waldenström en utförlig redogörelse för den planerade rättshjälpsreformen och därav föranledda åtgärder. Vid det extra informerade rättschefen Hans-Olov Stark om den nya jordabalken med tonvikt på sådana frågor som berör advokater. Vidare har information om advokatyrket till tingsnotarier ägt rum vid sammankomster i Eskilstuna, Linköping, Jönköping och Kalmar samt utredning verkställts om rekryteringen till advokatyrket inom avdelningen.
    Styrelsen har utgjorts av adv. Curt Waldenström, Norrköping, ordf., Bengt Hesser, Linköping, v. ordf., Dick Fredholm, Jönköping, Hans Oehme, Nyköping, och Sven Sundström, Eskilstuna. Såsom avdelningens sekr. tjänstgör adv .Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 139 medlemmar.

 

Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har hållit årsmöte i Malmö den 19 mars 1970. Avdelningen behandlade vid årsmötet förslaget till "Vägledande regler om god advokatsed". Förhandlingarna inleddes av adv. Holger Wiklund, varefter avdelningen diskuterade de olika avsnitten i förslaget. Den 31 aug. 1970 har avdelningsmöte hållits i Lund, därvid avdelningen behandlade justitiedepartementets promemoria angående reform av samhällets rättshjälp.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Ove Wickman, Malmö, ordf., Torsten Lundius, Lund, v. ordf., Hugo Olsson, Malmö, Gustaf Magnusson, Eslöv, och Göran Ramberg, Helsingborg. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Lars Laurin, Lund.
    Avdelningen räknade vid 1970 års utgång 183 medlemmar.

 

Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte den 19 mars 1970. Efter då företagna val är styrelsen sammansatt av adv. Eskil Weibull, ordf., Hans-Erik Glimstedt, v. ordf., Hans Vinge och Olov Gedda, samtliga i Göteborg, Hans-Erik Enghoff, Halmstad, Gösta Hasslehed, Uddevalla, Gösta Mellander, Skövde, samt Bo Redgard, Borås. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Bengt Bergendal och klubbm. adv. Fredrik Gedda, Göteborg.
    Vid årsmötet lämnade advokatsamfundets ordförande, adv. Magnus Lindahl, en orientering beträffande aktuella frågor, som behandlades inom samfundsstyrelsen. Vidare kåserade f. d. justitierådet Gunnar Bomgren över ämnet "Vid advokatskranket och på domarsätet". Under våren 1970 har även hållits extra avdelningsmöte den 2 febr. 1970 för behandling av samfundsstyrelsens remiss av etiska kommitténs förslag till vägledande regler om god advokatsed. Avdelningen har medverkat i samfundets program för information om advokatyrket till tingsnotarier genom att första veckan i mars anordna sammankomster mellan advokater och tingsnotarier i Göteborg, Vänersborg, Skövde, Borås och Halmstad. Avdelningen höll sammanträde den 13 maj i Vänersborg varvid förekom bl. a. föredrag av docenten Gustaf Petrén över ämnet "JO-ämbetet i moderniserad form". Under hösten 1970 har hållits tre diskussionsaftnar, nämligen den 24 sept. med orientering av adv. Curt Blomkvist angående förslaget till reform av samhällets rättshjälp, den 5 nov. med anförande av rådmannen Ulf Ankarloo över ämnet "Processuella nyheter

 

Notiser 5051971" samt den 3 dec. med föredrag av hyresrådet Sverker Andrén över ämnet "Erfarenheter av den nya hyreslagstiftningen".
    Avdelningen hade vid utgången av år 1970 237 ledamöter.