Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte i Borlänge den 20 mars 1970. Vid årsmötet genomgicks förslag till vägledande regler för god advokatsed och därutöver informerades om den aviserade rättshjälpsreformen.
    Sedvanliga studiedagar avhölls i Tällberg den 11—13 sept. 1970. Första dagen ägnades åt "Praktiska erfarenheter av den nya hyreslagstiftningen" med hyresrådet Michael von Koch som föredragshållare. Påföljande dag behandlades internationell familjerätt med föredrag av kanslisekreteraren vid UD Wanja Tornberg, som talade om "UD :s hjälp och medverkan i familjerättsliga angelägenheter" och sekreteraren i familjerättskommittén, hovrättsassessorn Staffan Vängby, som behandlade "Den internationella familjerätten".
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. H.-G. Grefberg, Örebro, ordf., Robert Kempff, Sala, v. ordf., samt Roland Eliason, Falun, Bertil Cederlöv, Karlstad, och Sven-Olof Lundén, Uppsala. Sekr. har varit Dag Edlund.
    Avdelningen hade vid verksamhetsårets utgång 134 medlemmar.

 

Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte i Hudiksvall den 14 mars 1970. Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, ordf., Ulf Berglöf, Skellefteå, v. ordf., Ingemar Granström, Boden, Eva Notfors, Östersund, Bengt Mårtenson, Gävle, och Arne Kjellson, Sundsvall. Som avdelningens sekr. har Arne Kjellson tjänstgjort.
    I samband med årsmötesförhandlingarna talade hyresrådet Michael von Koch över ämnet "Erfarenheter av den nya hyreslagstiftningen". Avdelningen anordnade under tiden den 24—26 sept. en fortbildningskurs på Vemdalsskalet. Kursen samlade ett 60-tal av avdelningens medlemmar. Rättschefen i justitiedepartementet Hans-Olov Stark föreläste om "Nya jordabalken", överlantmätaren Nils Kvarby om "Fastighetsbildningslagen" och kanslichefen vid Trafikförsäkringsanstalternas nämnd Johan Land om "Trafikförsäkringsanstalternas nämnds verksamhet, särskilt med avseende på livränta samt ersättning för sveda och värk respektive lyte och men". Adv. Gunnar Abersten redogjorde för huvudstyrelsens yttrande över departementspromemorian om samhällets rättshjälp.
    Avdelningen hade vid 1970 års utgång 134 ledamöter.

 

Föreningen Sveriges Rättshjälpsjurister. Genom årsmötesbeslut den 2 okt. 1971 valdes till styrelse för föreningen adv. Wiggo Lund, ordf., Sven-Inge Söderberg, v. ordf., samt Elisabeth Abrahamson, sekr. och kassör. Vid årsmötet, som ägde rum i Stockholm, lämnade rättschefen i justitiedepartementet Hans-Olov Stark informationer beträffande departementets PM angående reformen av samhällets rättshjälp.
    Föreningen har ett 80-tal medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1970 hållit sex sammanträden förutom vårfest, vilken arrangerades den 23 maj i hovrättens lokaler. Den 10 mars talade adv. Göran Luterkort om domstolarna och processen sett ur advokatens synvinkel. Den 17 mars anordnade föreningen tillsammans med hovrättens lokalavdelning av Jurist- och Samhällsvetareförbundet diskussion om domarutbildningen och domarkarriären med expeditionschefen Ingvar Gullnäs som inledare. Den 9 april gjorde föreningen ett studiebesök hos Sveriges Industriförbund. Årsmöte hölls den 17 juni och i anslutning till mötet orienterade rättschefen Ulf Nordenson om vissa rättsliga aspekter på de aktuella konsumentskyddsfrågorna. Den 8 okt. anordnade föreningen en diskussion om rättspsykiatrin och påföljderna för de psykiskt avvikande med redaktören Svante Nycander, prof. em. Gösta Rylander, överläkaren Karl-ErikTörnqvist och rådmannen Karl-Erik Skarvall som inledare. Den 11 nov. gjordes studiebesök på Sveriges Radios juridiska avdelning.
    Under verksamhetsåret 1970/71 utgörs föreningens styrelse av assessorerna Ingegerd Sarman, ordf., och Bengt Hedman, v. ordf., samt fiskalerna Jörgen

 

506 NotiserBeck-Friis, skattm., Åke Lundborg, bitr. klubbm., Anitha Bondestam, klubbm., Johan Annell, sekr., Gun Neuman och Lars Boman, idrottsförman.
    Antalet medlemmar i föreningen är omkring 250.