Malmö-Lunds Juristförening har under 1970 sammanträtt den 5 mars och den 29 okt. Till sammanträdena har inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll bitr. prof. Gunnar Bramstång föredrag över ämnet "De kungliga lustslotten inför andra och tredje statsmakten" och vid oktobersammanträdet hyresrådet Carl Olof Jönsson över ämnet "Tillämpningen av den nya hyreslagen".
    Till styrelseledamöter för 1971 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., f. d. lagmannen Gunnar Nilsson, v. ordf., rådmannen Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., lagmannen Sture Hasslow, rådmannen Sven Braun och prof. Per-Edwin Wallén.
    Föreningens medlemsantal utgör 360.

 

Juristföreningen i Kristianstad med omnejd hade årsmöte den 10 dec. 1970.Vid sammanträdet höll lagmannen Tore Landahl föredrag över ämnet "Förslaget till fastighetsbildningslag". Ordf. i föreningen är f. d. häradshövdingen Åke Braunstein och sekr. adv. Nils Gustin.
    Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Nordvästra Skånes Juristförening har under 1970 hållit två sammanträden. I samband med årsmötet den 9 juni höll expeditionschefen i justitiedepartementet Ingvar Gullnäs föredrag över ämnet "Ett domstolsväsende i förnyelse". Den 2 nov. höll f. d. hovrättspresidenten Joël Laurin föredrag över ämnet"Förmynderskapsutredningens betänkande".
    Styrelsen utgöres av f. d. borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., lagmannenAllan E. Persson, chefsåklagaren Sven Ankar, adv. Bengt Linders och adv.Bertil Peyron, den sistnämnde sekr.
    Föreningen har 94 medlemmar.

 

Torsten Otto Jakob Buhrman avled 25 dec. 1970. Han var född i Göteborg 4 febr. 1885, avlade mogenhetsex. 1904 och jur. kand.ex. i Lund 1908. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid Göteborgs rådhusrätt, där han blev assessor 1919.

 

Nils-Gustaf Olof Fröding avled 29 dec. 1970. Han var född i Norrköping 28 febr. 1904, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1937 och hovrättsråd 1944. 1945 blev han revisionssekreterare och 1948 häradshövding i Medelpads östra domsaga (fr. o. m. 1 jan. 1971 lagman i Medelpads tingsrätt). Han var sedan år 1953 ledamot av andra kammaren.

 

Karl Sture Björklund avled 18 jan. 1971. Han var född i Ekeby, Malmöhuslän, 2 maj 1905, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex. i Lund 1931. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Helsingborg. Han blev led. i samfundet 1947.