510 PersonalnotiserRegeringsrätten. K. M:t har 14 maj 1971 på begäran entledigat reg.rådet Bengt Nevrell vid utgången av juli 1971.

 

Hovrätterna. K. M:t har 30 april 1971 förlängt förordnandet för fisk. i Svea hovr. Bo Drangel att inneha långtidsvik. på byråchefstjänsten i hovr.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    30 april 1971 förordnat rådm. i Bräkne o. Karlshamns tr Gösta Klementsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagman i Listers o. Sölvesborgs tr fr. o. m. 14 juni 1971,
    s. d. förordnat ordf. i hyresnämnderna för Kopparbergs län och Gävleborgs län Torsten Dalhem att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagman i Västra Hälsinglands tr fr. o. m. 16 juni 1971,
    s. d. utnämnt rådm. i Göteborgs tr Per Arhusiander att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr fr. o. m. 1 juni 1971,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Lindmark att vara rådm. i Västerås tr fr. o. m. 1 okt. 1971,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Nils Sjölander att vara rådm. i Södertälje tr fr. o. m. 1 juli 1971,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Jämtbygdens tr, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Lars Wesström att vara rådm. i Lindesbergs tr fr. o. m. 1 juli 1971,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Piteå tr Björn Morsing till en tjänst som rådm. i Bodens tr fr. o. m. 1 maj 1971,
    s. d. utnämnt och förflyttat utnämnde rådm. i Bodens tr Richard Brännström till en tjänst som rådm. i Piteå tr fr. o. m. 1 maj 1971,
    7 maj 1971 utnämnt e. rådm. i Göteborgs tr Leif Lindström att vara rådm. i tr fr. o. m. 1 juni 1971 samt
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Göteborgs tr, ass. i tr Rolf Elf ving att vara e. rådm. i tr fr. o. m. 1 juni 1971.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 30 april 1971 förordnat t. f. byråchefen hos stn, avd.dir. Sten Lilliehöök att vara byråchef hos stn.

 

Statens avtalsverk. K. M:t har 23 april 1971 förordnat t. f. generaldirektören o. chefen för statens avtalsverk, statssekr. i finansdep:t Karl-Lennart Uggla att vara generaldir. o. chef för avtalsverket fr. o. m. 1 juli 1971 t. o. m. 30 juni 1977.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 7 maj 1971 antagits Börje Söderlund, Huddinge, Nils Blinned, Luleå, Lars Carlén, Uppsala, Lars Höglund och Jan Lundberg, Sthlm, samt Leif Wennick, Lund.

 

Tjänstlediga domare. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjöt 1 april 1971 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: lagmannen E. Hellner (familjelagssakk.), hovrättsråden R. Berggren (statssekr. inr.dep.), H. Bergqvist (stf. konsumentombudsman), S.-E. Bergstrand (exp.chef/rättschef handelsdep.), M. Bäärnhielm (jordbr.dep.), L. Delin (utr. om översyn av moratorielagstiftn.), G. Dyrssen (vattenlagsutr.), S. Egersten (ordf. i fiskevärderingsnämnd), G. Ekman (filmutr.), B. Erneholm (rättschef jordbr.dep.), I. Gullnäs (exp.chef just.dep.), A. Hedström ( grustäktskomm.), Ingrid Hilding (rättschef inr.dep.), B. Holmquist (rättschef komm.dep.), P. Hylander (t. f. ordf. i Nedre just.rev.), C.-G. Källner (exp.chef civildep.), I. Lekman (ordf. i koncessionsnämnden för miljöskydd), C. Lidbom (statsråd), T. Löwbeer (näringsfrihetsombudsman), N. Mangård (socialutr.), S. Mejegård (utr. rör. miljöfarliga produkter), B. Mollstedt (kommissionen för unders. av affärsbankernas handl. av valutaärenden), J. Mueller (rättschef utbildn.dep.), U. Nordenson (rättschefjust.dep.), G. Petrén (stf. JO, kanslichef Nordiska rådet), O. Rainer (statssekr. just.dep.), B. Rydin (lagber.), M. Sjöberg (rättschef statsrådsber.), L.-E. Tillinger (dep.råd just.dep.), A. Wallén (exp.chef/rättschef industridep.), I. Wallenberg (pres. högsta restitutionsdomstolen i Berlin) och S. Wickbom (rättschef civildep.), assessorerna H. H. Abelin (kansliråd finansdep.), E. Andersson (t. f. rev.sekr.), L. Aspegren (finansdep.), L. K. Beckman (just.dep.), L. Å. Beckman (riksd. lagut-

 

Personalnotiser 511skott), C. Behrman (just.dep.), Gunvor Bergström (kansliråd just.dep.), C. Borlind (t. f. rev.sekr.), S. Brink (riksd. lagutskott), C.-J. Cosmo (trafikmålskomm.), N. Dahlborn (utr. om reg.rättens kansliorg.), H. Danelius (just.dep.), S. Edling (just.dep.), A. Ekström (köplagssakk.), J. Ericson (t. f.rev.sekr.), C. P. Fitger (statens pris- och kartellnämnd), J. Freese (offentlighets- och sekretesslagstiftn.komm.), L. Groll (allmänhetens pressombudsman), I. Gunnarson (komm.dep.), G. Hallmo (utbildn.dep.), B. Harling (inr.dep.), B. Hedman (just.dep.), T. Hellners (just.dep.), G. Hermanson (affärstidskomm.), Å. Holmberg (t. f. rev.sekr.), S. Holstad (just.dep.), L. Hultstrand(socialdep.), B. Hårdefelt (finansdep.), P. Jermsten (industridep.), L. Jonson (handelsdep.), H. Jusélius (just.dep.), A. Knutsson (t. f. dep.råd just.dep.), K. Krön (t. f. rev.sekr.), O. Köhl (jordbr.dep.), S. Larsson (dep.rådjust.dep.), L. Levin (riksd. ombudsmannaexp.), J. Lind (just.dep.), G. Lindaf Hageby (komm.dep.), B. Lindén (centralnämnden för fastighetsdata),L. Lindmark (industridep.), G. Ljungberg (Sthlms läns landsting). P. C. Lundbergh (bilregisternämnden), L. Lunning (utr. rör. ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomst.), K. Malmgren (rättscheffinansdep.), B. Malmström (domstolskomm.), B. O. Melin (just.dep.), H. Montgomery (just.dep.), P. von Möller (vattenlagsutr.), E. Nilsson (utr. rör. ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomst.), S.-E. Nilsson (statsråd), B. Nordström (riksd. ombudsmannaexp.), Gunnel Norell (riksd. ombudsmannaexp.), P. Nyqvist (industridep.), R. Nöteberg (utbildn.dep.), I. Odhammar (domstolsverksutr.), Böret Palm (exp.chef komm.dep.), H. Palmcrantz (riksd. ombudsmannaexp.), E. Persson (bitr. chef för allm.jur. avd. inom EFTA), L. Persson (riksd. ombudsmannaexp.), E. Pontén(naturvårdsverket), H. Rangnitt (integritetsskyddskomm.), C. Rune (sjölagskomm.), A. Sanmark (utbildn.dep.), Ingegerd Sarman (just.dep.), A. Schiratzki (just.dep.), L. Sjöstedt (befälsbemanningsutr.), G. Sjövall (t. f. rev.sekr.), H.-O. Stark (t. f. rättschef just.dep.), G. Sterzel (utr. ang. generalklausulerna i den förmögenhetsrättsliga lagstiftn. m. m.), C.-E. Sturkell (t. f.exp.chef socialdep.), Brita Sundberg-Weitman (studier), H. Svahn (just.dep.), Brita Swan (t. f. krigsråd), S. Synnergren (just.dep.), G. Sönnerhed (just.dep.), Ann-Mari Tengström (t. f. rev.sekr.), I. Tengström (t. f. rev.sekr.), H. Tjernberg (utlänningsutr.), L. Tottie (familjelagssakk.), O. Tranell (stf. näringsfrihetsombudsman), G. Wahlgren (dep.råd finansdep.), E. Weman (civildep.), S. Westberg (jordbr.dep.), N. Widborg (naturvårdsverket), B. Voss (t. f. dep.råd komm.dep.), H.-Å. Wängberg (byråchef hyresrådet), S. Vängby (kansliråd just.dep.), G. Zetterquist (aktiebolagsutr.) och L.-G. Åsbring (just.dep.) samt fiskalerna P. Ander (koncessionsnämnden för miljöskydd), O. Bergqvist (arbetsdomstolen), P. Boholm (marknadsrådet), L. Boman (advokatkontor), B. Dufwa (studier), O. Hertzman (marknadsrådet), J. Holgersson (just.dep.), C.-W. Liljencrantz (arbetsdomstolen), T.Melin (koncessionsnämnden för miljöskydd), M. Mohammar (advokatkontor), T. Nilsson (just.dep.), C.-G. Nisser (Gränges-Essem France), S. Norberg (just.dep.), T. Olsson (riksd. ombudsmannaexp.), T. Ouchterlony (Europarådets komm. för de mänskl. rättigheterna), I. Rexed (studier), J.-O. Swahn (civildep.) och B. Svensson (statsrådsber.) ;
    i Göta hovrätt: hovrättsråden J. Heuman (lagber.) och L. Wasteson(JK-ämb.), assessorerna T. Baagøe (ledn.rättskomm.), L. Bredin (finansdep.), S. Hansson (riksgäldskont.), L. Hedberg (finansdep.), H. Hedvall(bygglagutr.), S. Heurgren (konsumentombudsman), S. Iversen (trafikmålskomm.), C. W. Nisser (massmediautr.), H. Olsson (fondbörsutr.), P. Sandström (massmediautr.), E. Strömbäck (skadeståndskomm.), G. Torgils (komm.dep.), S. Wenker (jordbr.dep.), B. Werner (just.dep.), B. Westerberg (socialstyr.) och L. Åhlén (polisutr.) samt fiskalerna S. Englund (riksd.ombudsmannaexp.), B. Tancred (konsumentombudsmannens exp.), T. Thyblad (socialdep.) och S. Wuori (rikspolisstyr.) ;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden G. Danielsson (rättschef socialdep.) och E. Holmberg (grundlagber.), assessorerna E. Aspelin (1968 års brottmålsutr.), C. H. Bergh (grundlagber.), J. Boström (just.dep.), I. Cosmo (inr.dep.), L. Ekberg (riksd. socialförsäkringsutskott), E. Gabrielsson (finansdep.), G. Grenfors (riksd. inrikesutskott),

 

512 PersonalnotiserR. Håkansson (kreditupplysningsutr.), M. Jacobsson (just.dep.), J. Johnsson (komm.dep.), N.-E. Nelfelt (t. f. rev.sekr.), V. Nilsson (bilskatteutr.), A. H. Olsson (bilregisterutr.), Karin Olsson (just.dep.), Margareta Paulsen (komm. för anstaltsbehandling inom kriminalvården), L. Persson (riksd.socialutskott), Karin Ringberg (just.dep.), K.-I. Rundqvist (socialdep.), J.-I. Svensson (civildep.), G. Wikrén (just.dep.), och B. Wilhelmsson (pensionsförsäkringskomm.) samt fiskalerna P. Assarson (riksd. socialförsäkringsutskott), B. Broomé (grundlagber.), L. Eklundh (grundlagber.), O. Ekstedt (studier), P. Falk (studier), J. Munck (sakk. med uppdrag att utreda HD :s kansli- och föredragandeorg. m. m.) och C. Wagenius (Kockums mekaniska verkstad);
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden E. Borglund (konsumentutr. och utr. ang. bokföringslagstiftningen), O. Börjeson (dep.råd just.dep.), U. Lindqvist (kommunalrättskomm.) och L. Ljunggren (exp.chef försvarsdep.), assessorerna J. Bökmark (just.dep.), B. Edqvist (riksd.justitieutskott), T. Gregow (lagber.), Å. Ihrfelt (just.dep.), B. Karlsson (just.dep.), R. Liljeqvist (just.dep.), O. Lindh (riksd. justitieutskott), E. Neergaard (civildep.), B. Nilsson (just.dep.), G. Norrsell (handelsdep. och utr. ang. bokföringslagstiftningen), B. Orrhede (just.dep.) och A. Stendahl(alkoholpolitiska utr.) samt fiskalerna G. Berell (ensk. ang.), K. Bratthall (socialdep.), L. Hök (ensk. ang.) och E. Tersmeden (riksd. ombudsmannaexp.);
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden J. Ljungar (ämbetsanvarskomm.), C. Nordström (dep.råd komm.dep.), O. Nordström (just.dep.), E. Nyman (avd.chef kriminalvårdsstyr.), C.-I. Skarstedt. (rättschef försvarsdep.) och G. Steen (sjösäkerhetsdir.) samt assessorerna B. Eliasson (just.dep.), T. Nordqvist (centralnämnden för fastighetsdata), A. Palm (t. f. rev.sekr.), H. Winberg led. av riksd.), Stina Zackari (t. f. rev.sekr.) och R. Åkne (nordiska upphovsrättskomm.);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden P. Dahlman (riksd. konst.utskott), G. Normark (chefsjurist statens avtalsverk), Å. Weidstam (just.dep.) och N. Wentz (dep.råd just.dep.) samt assessorerna U. Arrfelt (just.dep.), O. Forssberg (försvarsdep.), J. Leche (överintendenten förkriminalvårdens byggnadsverksamhet), P.-E. Nilsson (just.dep.) och B. Sjöberg (socialdep.).
    Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöt 1 april 1971 på grund av offentligt uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: H. Anderberg (ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län), L. Arvidsson (ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län), B. Björnberg (jordbr.dep.), S. Edlund (Sthlms universitet), Brit-Marie Ericsson (just.dep.), H. Gullberg (socialdep.), B. Gustafson (t. f. rådman i Halmstads tingsrätt), S. Holmbergh (byråchef RÅ-ämb.), C.-O. Håkansson (bitr. vattenrättsdomare i Västerbygdens vattendomstol), B. Lambe (JK-ämb.), S. Nyman (byråchef JK-ämb.), O. Westman (ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län) och C. Wibling (bitr. vattenrättsdomare i Österbygdens vattendomstol). Av de 27 ord. rev.sekr. var 13 i tjänst och ett ämbete var vakant.
    Som t. f. rev.sekr. tjänstgjorde t. f. rådmannen E. Andersson (Södertörns tingsrätt), hovrättsassessorn C. Borlind (Svea hovr.), rådmannen N. Edwall (Sthlms tingsrätt), assessorn P. Elner (Sthlms tingsrätt), hovrättsassessorn J. Ericson (Svea hovr.), rådmannen L. Gummesson (Södertörns tingsrätt), hovrättsassessorn Å. Holmberg (Svea hovr.), assessorn Ylva Häckner-Gille (Sthlms tingsrätt), assessorn Siv Jantze (Sthlms tingsrätt), assessorn Birgitta Karlholm (Sthlms tingsrätt), assessorn B. Kjellén (Sthlms tingsrätt), t. f. rådmannen K. Krön (Svartlösa tingsrätt), e. rådmannen Gunnel Lännergren (Sthlms tingsrätt), hovrättsassessorn N.-E. Nelfelt (hovr. över Skåne och Blekinge), rådmannen J. Ohlsson (Lycksele tingsrätt), hovrättsassessorn A. Palm (hovr. för Nedre Norrland), hovrättsassessorn G. Sjövall (Svea hovr.), t. f. rådmannen U. Sterner (Skövde tingsrätt), hovrättsassessorn Ann-MariTengström (Svea hovr.), hovrättsassessorn I. Tengström (Svea hovr.) och hovrättsassessorn Stina Zackari (hovr. för Nedre Norrland).

 

Trycklov 23.6.71.