Three Discussions on the Conflict of Laws. Theory and Comments on Fundamental Principles. By G. O. Z. Sundström in collaboration with others. Uppsala 1969. Almqvist & Wiksell. Acta Instituti Upsaliensis Jurisprudentiae Comparativae XI. 149 s. Kr. 30: 00.

 

På sommaren 1966, i anslutning till den sjunde internationella kongressen i jämförande rättsvetenskap, hölls i Finland ett symposium kring vissa internationellt privaträttsliga grundfrågor. Symposiets organisatör, docenten Z. Sundström, har i en volym samlat viktigare inlägg försedda med en omfattande inledning. Arbetet är icke helt överskådligt — det är kanske en oundviklig konsekvens av metoden att samla individuella rapporter och inlägg under allmänna formler — men det är onekligen ett rikt spektrum av principfrågor i den internationella privaträtten som framlägges, och boken ger en god bild av initierad modern debatt kring dessa frågor. Man har anledning vara Sundström tacksam för initiativet att utge symposiets arbetsresultat; kongresshandlingar multnar alltför ofta i arkiven. S. S.

 

Ur nordiska tidskrifter

 

Ekonomisk Revy. Nr 1. Knut Rodhe, Koncernlagstiftning inom EEC, s. 13—18.
Förvaltningsrättslig tidskrift. Nr 1. Hans Ragnemalm, Om nullitetsbesvär, s. 1—20. — Gunnar Bramstång, Farlig för eget liv eller vårdslösande av den egna hälsan — en lucka i barnavårdslagen, s. 21—36. — Nr 2. Henry Rooth, Några anteckningar om handlingsoffentlighet och handlingssekretess enligt svensk rätt, s. 57—66.
Juristen. Nr 6. Erik Siesby, Sødygtighed og ansvar, s. 89—97. — Nr 9. Jörgen Nørgaard, Om fuldmægtigens erstatningsansvar ved stillingsfuldmagt —aftalelovens § 25, stk. 2, 1. pkt., s. 149—160. — Nr 12. Bent Unmack Larsen, Trafik og alkohol, s. 189—194. — Nr 16. Karen Dyekjær Hansen, Gældenderet og juridisk metode, s. 253—263.
Lov og rett. 1970. Nr 10. Henning Jakhelln, Eksklusjon av fagforeningsmedlemmer, s. 465—490. — 1971. Nr 1. Anders Bratholm, Militærnekting — lov, rettspraksis og behovet for reform, s. 1—20. — Geir Hågvar, Erstatning forulemper ved flystøy — særlig om prinsippene for erstatningsfastsettelsen underekspropriasjonsskjønnet, s. 21—36. — Nr 2. Nils Christie och Johs. Andenæs, Forskning om individualprevensjon kontra almenprevensjon, s. 49—69. — Nr3. Torkel Opsahl, Gjennomføring av fellesskapslovgivning, særlig direktiver,i Skandinavia, s. 97—116.— Nr 4. Leiv H. Tvedt, Bemerkninger omleasing, s. 174—182.

 

570 LitteraturnotiserNordisk Försäkringstidskrift. Nr 1. Knud Christensen, De europæiske forsikringsaftalelove, s. 11—21. — H. Krag Jespersen, Erstatningskravs pådømmelse i forbindelse med straffesager, s. 49—58.
NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. 1970. Nr 4. Åke Lögdberg, Några ord om internationella konventioner på privaträttens område med särskilt beaktande av Bernkonventionen, s. 341—354. — K. Holm-Nielsen, Harry von der Hude m. fl., Varemærkets udvikling til fribetegnelse, s. 362—377. — Berndt Godenhielm, Om ansvarsfördelningen vid överlåtelse resp. upplåtelse av patenträttigheter, s. 382—394. — 1971. Nr 1. Berndt Godenhielm, Patentkrav och skyddsomfång, s. 1—22. — Peer Groth, Amerikansk antitrustlovgivning og denne lovgivnings betydelse for europæiske virksomheder, s. 24—43. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Nr 3—4. Referat från Nordiska Administrativa Förbundets 16 :e allmänna möte i Stockholm 1970. (Förhandlingsämnen: Utlännings rättsställning, Statslig kontrol med legaters og stiftelsers ejendomog værdier, Offentlige tjenestemenns forhold til massemedia, Staten och finansieringen av kommunens uppgifter, Anvendelse af edb (ADB) i den offentligeforvaltning.)
Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. 1970. Nr 3. Karl Evang, Narkotikaproblemer i Norden, s. 33—49. — Nils Retterstøl, Status vedrørende misbruk av "lette ataraxica" og cannabis-preparater, s. 50—53. — Hj. Friberg, Narkotikaproblemet i Sverige sett ur polisiär synvinkel, s. 54—59. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1970. Nr 3—4. Holger Romander och Alvar Nelson, Är brottsbalken redan omodern? s. 209—220. — HansBrøchner, En forsvarers erfaringer og betragtninger vedrørende betingededomme, s. 221—234. — Lars Lidberg, Kasuistiska meddelanden rörande rättspsykiatriskt undersökta LSD-missbrukare, s. 314—323. — Paavo Uusitalo, Återfall i brott efter frigivning från öppna respektive slutna anstalter, s. 324—347.
Svensk lantmäteritidskrift. Nr 1. Folke Berlin, Några värderingsfrågor videxpropriation, s. 23—30. — Gunnar Prawitz, Avvittring ovanför odlingsgränsen i Västerbottens läns lappmark, s. 31—54.
Svensk sparbankstidskrift. Nr 4. Bengt Fredsberg, Problemen kring namnaktiebrev, s. 164—173.
Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 1. Hans M. Michelsen, Tanker om prosedyren, s. 7—16. — Åke Hultgren, Några synpunkter på consideration i engelsk och amerikansk avtalsrätt, s. 91—102. — Nr 2. Jacob W. F. Sundberg, Läsa lag i Norden, s. 145—150. — Johs Andenæs, "Straffens formål", s. 151—155.Carl Martin Roos, Om sleeping partners, s. 156—190.
Tidskrift för kriminalvård. Nr 3. Bengt Hedenström, En t. f. skyddsassistent om övervakningsnämnderna, s. 1—3.
Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. 1970. Nr 6. Jacob W. F. Sundberg, Femton år efteråt (om tjänstgöring i Svea hovrätt), s. 451—463. — 1971.Nr 2. Ulla Jacobsson, Förhör med vittne på advokatkontor, s. 111—121. — Per-Erik Fürst, Trettio år efteråt. Svar till Jacob W. F. Sundberg, s. 122—128.
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 1970. Nr 6. G.O. Zacharias Sundström, De offentliga internationella finansieringsbolagen, s. 428—479. — 1971. Nr 1—2. Göran Portin, Uppsåtligt kontraktsbrott, s. 37—50.G. O. Zacharias Sundström, De offentliga internationella finansieringsbolagen, s. 51—98. — Nr 3. Stig Strömholm, Naturrätt och retorik, s. 131—145.Curt Olsson, Avbetalningsköp i strid med kreditvillkorslagen, s. 146—158. Ugeskrift for Retsvœsen. Nr 24. Bernhard Gomard, Aktieselskabsledelsens erstatningsansvar, s. 117—138. A. K.