Utredning om påföljdssystemet för psykiskt avvikande lagöverträdare. Justitieministern har fått bemyndigande att tillkalla sakkunniga för att se över frågan om påföljder för psykiskt avvikande lagöverträdare. Som skäl för att ta upp denna fråga pekas i direktiven bl. a. på de problem som länge har förelegat inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet och på de svårigheter som möter när det gäller att avgränsa de fall av psykisk abnormitet som skall anses jämställda med sinnessjukdom.
    Enligt justitieministern saknas anledning att gå ifrån den nuvarande principen att även psykiskt avvikande lagöverträdare skall kunna dömas till brottspåföljd. Det väsentliga bör vara att påföljden öppnar möjlighet för den dömde att få den vård och behandling i övrigt som hans psykiska tillstånd och sociala situation kräver. Själva vården bör ges inom den vårdorganisation som är mest lämplig i det enskilda fallet. De sakkunniga bör därför överväga om de begränsningar som gäller enligt brottsbalken för valet av påföljd i fråga om psykiskt avvikande lagöverträdare bör finnas kvar. De bör också ta ställning till om det finns anledning att behålla det krav på samband mellan den psykiska abnormiteten och brottet som i vissa fall ställs upp för överlämnande till sluten psykiatrisk vård. En annan fråga som skall utredas

 

602 Notiserär möjligheterna att öka användningen av åtalsunderlåtelse vid brott som har begåtts av psykiskt abnorma.
    Med hänsyn till det allvarliga ingrepp som ett överlämnande till sluten psykiatrisk vård innebär bör de sakkunniga undersöka möjligheterna att vidga tillämpningen av andra påföljder, såsom skyddstillsyn i förening med psykiatrisk vård i skilda former när behov av sådan vård föreligger. De bör också överväga om inte större utrymme kan lämnas att under behandlingens gång förändra påföljdens innehåll. Som exempel nämns att fängelse skulle kunna förvandlas till sluten psykiatrisk vård eller skyddstillsyn med föreskrift om vård samt att den som har överlämnats till sluten psykiatrisk vård skulle kunna överföras till behandling inom kriminalvården.
    En förändring av påföljdssystemet för psykiskt avvikande lagöverträdare kan enligt justitieministern leda till att den medicinska utredningen om den misstänktes sinnesbeskaffenhet får en annan funktion och inte skulle behöva bli så omfattande. Tyngdpunkten skulle ligga på att bilda underlag för behandlingsbeslut. En väsentlig del av utredningen skulle kunna förläggas till behandlingsstadiet. A. K.