Utredning om mutbrotten. Ämbetsansvarskommittén har fått i uppdrag att se över reglerna om straff för bestickning och tagande av muta. I direktiven anför justitieministern att sådana regler behövs både på det offentliga och på det enskilda området. Vad beträffar sistnämnda område har förslag till skärpt lagstiftning lagts fram av utredningen om illojal konkurrens i SOU 1966: 71. Utredningsarbetet bör inriktas på en i princip enhetlig reglering. Till förmån för en sådan ordning talar att skillnaderna mellan offentlig och enskild verksamhet allt mer tenderar att utjämnas. Å andra sidan måste också beaktas att det allmänna i stor utsträckning utövar myndighetsfunktioner som inte har någon motsvarighet på det enskilda fältet. Detta kan vara skäl att ställa särskilt stränga krav på omutlighet i den offentliga verksamheten och torde också medföra att det där saknar betydelse för straffansvaret om den anställde har haft samtycke av överordnad eller annan företrädare för arbetsgivaren. En fråga som särskilt bör uppmärksammas vid utredningsarbetet är i vad mån straffansvaret bör omfatta gärningar som begås utomlands. A. K.

 

Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 15 mars 1971. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1970 16 593:19. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 245 349: 54. Av detta belopp redovisades 163 771 : 25 på aktiers konto, 60 000: — på utlämnade låns konto (inteckningslån), 21 253:50 på kapitalräknings konto och 342: 79 på checkräknings konto. Tillgångarna fördelar sig med 171 409:26 på grundfonden och 73 940: 28 på dispositionsfonden.
    Under år 1970 fattades beslut om utdelning från fonden av 1 750: —, varjämte styrelsen beslöt att avsätta 5 000: — till särskilt ändamål.
    Revisionen av 1970 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Styrelsen har principiellt ställt sig välvillig till att ge bidrag till lovande juris studerande, som i ämnet tillämpade studier väljer en uppgift med nordisk anknytning och som därför under någon tid behöver vistas i annat nordiskt land. Anslag för sådana ändamål kommer främst att beviljas som bidrag till kostnaderna för resa till och vistelse i landet i fråga och kan uppgå till ett belopp som bestäms efter omständigheterna i varje enskilt fall och prelimi-

 

Notiser 603närt angivits till mellan 750: — och 1 500: —.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Ang. fondens ändamål se SvJT 1920 s. 117. H. D-s