Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1970 till 91 482: 15. Därav var 7 650: —placerade i statsobligationer, 70 917:— i aktier och 12 915:15 i bank. Nettoavkastningen under år 1970 uppgick till 4 664: 51. Från fonden utdelades under året 4 475 : —. — Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Ang. fondens ändamål se SvJT 1919 s. 401. H. D-s

 

Birger Ekebergs fond. Fonden hade vid utgången av år 1970 tillgångar till ett värde av 61 306: 07. Avkastningen under året uppgick till 3 080: 98. Från fonden utdelades 1 000: — till Juristforeningen vid Universitetet i Bergen. Ang. fondens ändamål se SvJT 1952 s. 494. H. D-s

 

Hallands Juristförenings styrelse har under 1970 utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., länsåklagaren Lennart Eliasson, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, borgmästaren Axel Lindskog, länsassessorn Åke Andrén samt adv. Hans-Erik Enghoff. Kassaförv. har varit adv. Enghoff. Som sekr. och klubbm. har fungerat adv. Hans Norell.
    Vid årsmötet i november kåserade borgmästaren Åke Svensson över ämnet "Lagstil, kanslispråk och polissvenska".
    Föreningen har ett 80-tal medlemmar.

 

Göteborgs Juristklubb har under 1970 haft sex sammankomster. Den 5 febr. höll docenten Bo Gerle föredrag över ämnet "Rättspsykiatrins kris — fiktion eller verklighet?" Den 18 mars talade prof. Knut Sveri över ämnet "Är en rationell kriminalpolitik möjlig?" Den 22 april höll f. d. presidenten, ledamoten av Internationella domstolen Sture Petrén föredrag om "Juristens roll i det mellanfolkliga umgänget". Den 27 maj anordnades middag på Nya Älvsborgs fästning. Den 14 okt. talade justitieministern Lennart Geijer om "Likhet eller olikhet inför lagen?" och den 18 nov. höll justitiekanslern Bengt Lännergren föredrag över ämnet "Rätten till privatliv".
    Klubbens förtroendemän utgjordes under året av adv. Curt Blomkvist, ordf., rådmannen Fritz Arnold Hammar, v. ordf., notarien Carl-Einar Mellander, sexmästare, kammaråklagaren Claes-Axel Olsson, kassaförv., direktören Bo Warmark, bibliotekarie, och hovrättsfiskalen Tomas Huldén, sekr. Vid årsmöte den 18 nov. valdes Hammar till ny ordf. för 1971 och adv. Malte Högberg till v. ordf. I övrigt omvaldes förtroendemännen.
    Antalet ledamöter i klubben uppgick under 1970 till omkring 550.

 

Värmlands läns juristförening har under året hållit två sammanträden. Vid föreningens årsmöte den 28 maj talade förste länsassessorn Rickard Falk över ämnet "Något om länsstyrelsernas förestående omorganisation". Vid höstsammanträdet den 1 dec. talade länsåklagaren Olle Vangstad över ämnet "Något om förundersökningen i brottmål".
    Styrelsen har under året utgjorts av förste länsassessorn Rickard Falk, ordf., kronofogden Tord Eneström, v. ordf., chefsåklagaren Ernst Holmberg, sekr., adv. Svante Du Rietz, kassaförv., samt hovrättsassessorn Claes Theorin, konsultativ ledamot.
    Föreningen har under året haft cirka 100 medlemmar.

 

Västmanlands Juristförening har under år 1970 traditionsenligt haft fyra sammankomster. Den 17 febr. talade riksåklagaren Holger Romander över ämnet "Avkriminalisering". Den 24 april företogs besök på Väsby Kungsgård i Sala. Den 1 okt. samlades medlemmarna kring kammaråklagaren Gösta Welander, vilken talade över ämnet "Skattebedrägeri och skattetillägg — något om för-

 

604 Notiserslaget till nytt reaktionssystem". Föreningens årsmöte hölls den 7 dec., då justitiekanslern Bengt Lännergren höll föredrag om "Rätten att vara i fred".
    Styrelsen har under året utgjorts av chefsåklagaren Alf Juhlin, ordf., borgmästaren Tord Sars, v. ordf., ombudsmannen Alf-Erik Norén, skattm., länsassessorn Margrethe Schöldberg, klubbm., adv. Lars Gombrii, sekr., samt rådmannen Bengt-Olof Sandin och stadsnotarien Lena Sandström.
    Vid årsmötet valdes styrelsen som för år 1971 utgöres av borgmästaren Tord Sars, ordf., landssekreteraren Bengt Svanström, v. ordf., ombudsmannen AlfErik Norén, skattm., länsassessorn Margrethe Schöldberg, klubbm., adv. LarsGombrii, sekr., samt stadsnotarien Lena Sandström och rådmannen Stig Ramkull.
    Föreningen har 123 medlemmar.