Norrbottens juristförening har under år 1970 haft åtta sammankomster. Föreningens styrelse för år 1971 utgöres av rådmannen Jan Lindström, ordf., tingsnotarien Bertil Wennberg, sekr., och assistentåklagaren Carl Gustaf Alm, klubbm.
    Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

Nytt regeringsråd. Kungl. Maj:t har 18 juni 1971 till regeringsråd fr.o.m. 1 okt. 1971 utnämnt lagmannen i Stockholms tingsrätt Georg Ericsson.
    Regeringsrådet Ericsson är född i Uppsala 18 jan. 1921. Han blev student där 1940 och jur.kand. 1946. Efter tingstjänstgöring i Bollnäs domsaga och någon tids tjänstgöring som t. f. akademiombudsman inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1950 och assessor 1957. 1963 blev han hovrättsråd i Göta hovrätt. Åren 1951—55 tjänstgjorde han som tingssekreterare i Lindes och Nora domsaga. Han var notarie med sekreterargöromål i konstitutionsutskottet 1958 och tjänstgjorde därefter i ecklesiastikdepartementet, där han blev lagbyråchef 1962. 1964 tillträdde han en nyinrättad tjänst som rättsavdelningschef i statsrådsberedningen. Han blev borgmästare i Stockholm 1967 och är sedan 1 jan. 1971 lagman i Stockholms tingsrätt. Han är ordförande i utredningen om författningspublicering och ledamot av förhandlingsutredningen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    18 maj 1971 förordnat skyddskons. Georg Fitinghoff, dep.sekr. Jan Nasenius och kammaråkl. Arne Wikström att biträda åtalsrättskommittén som experter,
    28 maj 1971 förordnat avd.dir. hos RÅ Gunnar Carlson att biträda utredningen om översyn av organisationen vid åklagarmyndigheterna i Göteborgs och Malmö åkl.dt som expert,
    21 juni 1971 förordnat dir. Eddie Landquist att biträda samnordiska kommittén för översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen som expert,
    30 juni 1971 förordnat led. i lagberedningen, hovr.rådet Jan Heuman attbiträda i dep :t samt
    s. d. förordnat led. av riksdagen, universitetslektorn Bertil Fiskesjö att biträda grundlagberedningen som expert.
    Statsrådet Lidbom har
    30 juni 1971 tillkallat utnämnde landshövd. Hjalmar Mehr, tillika ordf., riksdagsmannen Per Ahlmark, partisekr. Sten Andersson, riksdagsmannen Karl Boo, partisekr. Tore Forsberg samt riksdagsmännen Bengt Gustavsson och Ivar Virgin att som sakk. se över reglerna om statligt och kommunalt partistöd samt
    2 juli 1971 tillkallat f. d. just.rådet, ordf. i marknadsrådet Peter Westerlind, tillika ordf., led. av riksdagen Ingegerd Fraenckel och Gertrud Sigurdsen, 1 :e ombudsmannen i försäkringstjänstemannaförbundet Lennart Lundgren samt sekr. i Sveriges Industriförbund Lars Gunnar Flemström att som sakk. utreda den rättsliga regleringen av avbetalningsköp och andra former av konsumtionskredit.

 

Utrikesdepartementet. K. M:t har 4 juni 1971 förordnat utrikesrådet Hans Blix att vara sakkunnig i folkrätt i dep :t,

 

606 Personalnotiser    s. d. förordnat bitr. utrikesrådet Lennart Myrsten att vara utrikesråd,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Hans Danelius att vara bitr. utrikesråd.