Rikspolisstyrelsen. K. M:t har 30 juni 1971 förordnat ledamöterna i riksdagen Bengt T. Gustavsson, Ivar Högström och Olle Dahlén att vara ledamöter i rikspolisstyrelsen under tiden 1 juli 1971—30 juni 1974.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    27 maj 1971 förordnat polisintendenten i Örebro polisdt Jan Sjölund att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Hallsbergs polisdt,
    s. d. förordnat byrådir. hos rikspolisstn Christer Wänéus att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Ulricehamns polisdt,
    4 juni 1971 utnämnt och förflyttat länspolischefen i Norrbottens län Sven-Erik Erstam att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Värmlands län,
    s. d. förordnat polissekr. i Skellefteå polisdt Lennart Malm att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Storumans polisdt,
    s. d. förordnat polissekr. i Karlshamns polisdt Leif Sommarström att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Ronneby polisdt,
    18 juni 1971 utnämnt polismäst. i Mjölby polisdt Harry Alexandersson att vara polismäst. i Motala polisdt,
    30 juni 1971 utnämnt chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt Dag Halldin att vara polisöverintendent i Sthlms polisdt,
    s. d. förordnat polisöverintendenten i Göteborgs polisdt Bengt Erlandsson att t. o. m. 30 juni 1977 vara polismäst. i dt,
    23 juli 1971 förordnat polisintendenten i Kalmar polisdt Uno de Fine Licht att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Lindesbergs polisdt,
    s. d. förordnat polissekr. i Borås polisdt Lennart Berle att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Kinna polisdt samt
    s. d. förordnat polissekr. i Malmö polisdt Lennart Hultkvist att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Vetlanda polisdt.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 8 juli 1971 entledigat vid utgången av juli 1971 dir. i LKAB Ove Kjellgren från uppdraget som ledamot i kriminalvårdsstyrelsen samt förordnat juristen i LO Birgitta Alexandersson att vara ledamot för tiden 1 aug. 1971—30 juni 1972.

 

Universiteten. K. M:t har 18 juni 1971 utnämnt universitetslektorn vid socialhögskolan i Lund, doc. vid universitetet där Ulf Cervin att vara bitr. professor i civilrätt vid universitetet i Lund.
    Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm har förordnat docenten, jur.dr Gunnar Karnell till bitr. professor i rättsvetenskap vid högskolan fr. o. m. 1 juli 1971.
    Under läsåret 1970—71 har jur. dr-ex. avlagts vid Uppsala universitet av Ulf Holmbäck och Leif Bylund, vid Lunds universitet av Lars Holmqvist och Madeleine Löfmarck samt vid Stockholms universitet av Gillis Erenius och Lars Gorton. Bylund, Holmqvist och Löfmarck har antagits till docenter vid resp. universitet i resp. processrätt, civilrätt och straffrätt. Vid årets doktorspromotion i Uppsala promoverades justitierådet Torwald Hesser och prof. vid New York University Gerhard Mueller till juris hedersdoktorer.

 

Statens råd för samhällsforskning. Docenten i straffrätt vid Uppsala universitet Nils Jareborg har förordnats att under tiden 1 april 1971—31 mars 1974 inneha en forskartjänst vid rådet i ämnet rättsvetenskaplig begreppsbildning.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 18 juni 1971 antagits Christoffer Collin, Norrtälje, Ulf Collin, Sundsvall, Svein-Erik Lindgren, Trelleborg, Brita Norberg, Göteborg, Jan af Sillén och Per Uddströmer, Gävle, Marianne Ruben-Wolff och Jan O. Hedberg, Sthlm, samt Ulla Collin, Solna.

 

Trycklov 1.9.71