J. v. STAUDINGERS Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. 10./11. Auflage. Band IV: 2: 3. Berlin 1970. J. Schweizer Verlag.

 

Staudingers kommentar till BGB har tidigare uppmärksammats i denna tidskrift (SvJT 1969 s. 45). I ett nytt häfte, som nu har utkommit, fortsättes behandlingen av den äktenskapliga förmögenhetsrätten.       H. D-s

 

Digest of Case-law relating to the European Convention on Human Rights / Répertoire de la jurisprudence relative å la Convention des Droits de l'H omme. 1955—1967. Heule (Belgien) 1970. Editions administratives U.G.A. 523 s. Bfr. 690,00.

 

Under de olika artiklarna i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har i denna bok grupperats ett stort antal excerpter ur viktigare avgöranden av de internationella organ som har att tillämpa konventionen. Boken ger en översiktlig bild av rättspraxis kring de olika artiklarna och kan dessutom användas som ett register till de tio första volymerna av årsboken rörande konventionen (om denna årsbok, se senast SvJT 1970 s. 570 f).

H. D-s

 

Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Herausgegeben von Heribert Golsong, Herbert Petzold und Hans Peter Furrer. Band 1. Köln—Berlin—Bonn—München 1970. Carl Heymanns Verlag. 204 s. DM 54,00.

 

Förevarande volym är den första i en ny skriftserie, vari av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna meddelade domar kommer att publiceras i tysk översättning. För svenska jurister torde det dock i allmänhet vara naturligare att studera dessa domar på något av originalspråken engelska och franska. På dessa språk publiceras domarna i domstolens egen skriftserie (Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Série A: Arrets et décisions / Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions). De viktigaste delarna av domarna brukar också intas i årsboken rörande den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (se senast SvJT 1970 s. 570 f).                   H. D-s

 

42—713005. Svensk Juristtidning 1971