Norsk juridisk litteratur 1970
Regnet i antall titler var det vel også i 1970 nyutgaver, småpublikasjoner og populær- og undervisningsfremstillinger som dominerte i bildet av tilveksten i rettslitteratur. Men året bød også på en del nye arbeider som må ventes å gå inn i rekken av sentrale standardverker.
    Tar en først for seg privatretten, faller det naturlig å nevne et personrettslig arbeid, Anders Bratholm: "Umyndige personer" (1969, 156 s., jfr SvJT 1971 s. 284). Boken er opprinnelig beregnet som lærebok, men er likevel så fyldig at den også kan tjene håndboksformål.
    Fra feltet arv-, familie- og skifterett kan nevnes en ny utgave av Per Augdahl: "Lærebok i norsk skifterett" (6. utg., 1969, 112 s.) og Helge J. Thue: "Doms- og materialsamling i ekteskapsrett" (1970, 193 s.), en lærebok av "cases and materials"-modell.
    Går en over til obligasjonsretten, ligger det nærmest å nevne at en har fått en ny systematisk fremstilling av norsk erstatningsrett, Kristen Andersen: "Skadeforvoldelse og erstatning" (1970, 474 s., jfr SvJT 1971 s. 465). Selv om samme forfatter tidligere har utgitt samlede fremstillinger av erstatningsretten, er det tale om langt mer enn en nyutgave av et eldre verk; de nye lovregler om arbeidsgiveres og arbeidstakeres, barns og foreldres og sinnsykes ansvar har naturlig nok betinget en omarbeidelse av de deler disse berører, men forfatteren har dessuten lagt fram en helt omarbeidet og ofte vesentlig utvidet fremstilling på nær sagt alle punkter.
    Nyutgaven av Carsten Smith: "Forelesninger over kausjonsrett og tilgrensende formuerettslige emner" (2. utg., 1970, referat ved Hans Flock, jfr SvJT 1971 s. 357) er også mer enn en ordinær nyutgave; fremstillingen er gjennomarbeidet med sikte på å oppnå en forenkling og få stoffet mer lettfordøyelig for de studenter som skal bruke boken som lærebok. Den nye utgave av Karsten Gaarder: "Forelesninger over kjøp" (5. utg., 1970, 120 s.) er derimot et uendret opptrykk av 4. utgave, og L. Villars Dahl: "Gjeldsbrevloven og deponeringsloven med kommentar" (3. utg.,

 

676 Tore Sandvikved J. F. Villars-Dahl, 1970, 175 s.) er en mer ordinær ajourføring av den eldre fremstilling. Erling Selvig: "Fra transportrettens og kjøpsrettens grenseland" (1970, 98 s.) er en separatutgave av forfatterens avhandling i TfR 1969 s. 9 ff.
    Av tingsrettslige arbeider kan nevnes Mons Nygard: "Ting og rettar" (1970, 274 s., stensilert); her behandles dels en del grunnleggende tingsrettslige begreper, dels regler om eiendomsgrenser, naboforhold og sameie. En grundig behandling av reglene om gjerder gis i Axel Hærem: "Gjerdehold mellom naboer" (1970, 82 s.).
    En tilvekst til norsk konkursrettslig litteratur fikk en med Sjur Brækhus: "Konkursrett — utvalgte emner" (1970, 268 s., jfr SvJT 1970 s. 666). Dels dreier det seg om en nyutgave av forfatterens tidligere utgitte fremstillinger om actio Pauliana, motregning i konkurs, solidarforhold og konkurs samt konkursens virkning for gjensidig bebyrdende kontrakter; fremstillingen inneholder imidlertid også betydningsfulle nye avsnitt om gjeldsforfølgning generelt og om omstøtelse av pant for eldre gjeld.
    Innen selskapsretten er tilveksten en publikasjon fra Norsk Forsikringsjuridisk Forening, Peter F. Holst: "Styremedlemmers ansvar i uansvarlige selskaper" (1970, 40 s.). I denne forbindelse er det imidlertid naturlig også å nevne en ny utgave av Fredrik H. Moe og Kjell Brandt-Kjelsen: "Forretningsbankloven med kommentarer" (2. utg., 1970, 191 s.).
    Men dette fører over mot offentlig rett. Markedsdebatten har inspirert et arbeid, Fridtjof Frank Gundersen: "Etableringsretten og det Europeiske økonomiske samarbeid" (1970, 55 s.). Og oljefunnene i den norske sektor av Nordsjøen har vært utgangspunktet for Jens Evensen: "Muligheter og rettigheter på havbunnen" (1970, 59 s.) med debattinnlegg om rettsprinsippene for internasjonal deling av havbunnen I Frede Castberg: "Den europeiske konvensjon om menneskerettighetene" (1970, 174 s., jfr SvJT 1971 s. 653) foretas en rettslig analyse av menneskerettskonvensjonen basert på kommisjonens og domstolens praksis. Den offentlige traktatsamling, "Norges traktater" er fullført med bind III (1968, 1984 s.) som dekker 1956—1967, og Registerbind (1970, 376 s.).
    Innen forvaltningsretten har Arvid Frihagen utgitt "Offentlighetsloven med kommentarer" (1970, 153 s.), med gjennomgåelse av de nye regler om offentlighet i forvaltningen, og ny utgave av skriftet "Inhabilitet i forvaltningen" (3. utg., 1970, 49 s.). Ny utgave er også utgitt av Odd Friberg: "Arbeidervernlover" (6. utg., 1970, 375 s.).
    Innen skatteretten utløste skattelovsomleggingen i 1969, bl. a. med overgang til merverdiavgift, et mindre skred av publikasjoner, men for det meste dreier det seg om praktisk orienterte småpublikasjoner som knapt fortjener nærmere omtale. Det må imidlertid nevnes at lovrevisjonen har foranlediget nyutgaver av standardverket J. E. Thomle: "Skattelov for landet" (16. utg. ved K. L. Bugge og Bjørn Skreiberg, 1970, XXXVI + 903 s.) og S. Fagernæs: "Håndbok i skatterett og ligning, I" (2. utg., 1970, 375 s.). Av spesiallitteraturen om merverdiavgiften kan nevnes et par arbeider, G. E. Thesen, H. Chr. Børresen og Odd R. Øvregaard: "Merverdiavgift. Håndbok for næringsdrivende" (1969, 200 s.) og Paal Brunsvigs "MOMS — Merverdi- og investeringsavgift i praksis", bind I (1969, 121 s.) og II (1969, 157 s., med Leif L. Østbø som medforfatter). Endelig kan nevnes en foredragssamling utgitt av Den Norske Advokatforening, "De nye skatte-

 

Norsk juridisk litteratur 1970 677lovsendringer av 19. juni 1969 (MOMS m.m.) 6 foredrag" (1970, 165 s.).
    På feltet strafferett og kriminologi er det debattverker inspirert av den aktive kriminalpolitiske debatt som preger bildet. Av slike arbeider må nevnes "Du må ikke tåle. Seks innlegg om kriminalreform" (1970, 141 s., red. av Ragnar Hauge), "Dømt til sikring" (1970, 144 s., red. av Odd Steffen Dalgard) og "I stedet for fengsel. Ideer og forsøk" (1970, 160 s., red. av Rita Østensen), "Fangeliv. En antologi" (1969, 146 s., red. av Anne Marit Thorsrud), samt nye utgaver av Vilhelm Aubert: "Likhet og rett" (2. utg., 1969, 202 s.) og Johs. Andenæs, Anders Bratholm og Nils Christie: "Kriminalitet og samfunn" (1970, 186 s.). Et mer teoretisk-kriminologisk arbeid er Ragnar Hauge: "Kriminalitet som ungdomsfenomen" (1970, 198 s.).
    Dette fører over til det mer generelt rettssosiologiske område, hvor en fikk nye utgaver av Vilhelm Aubert, Torstein Eckhoff og Knut Sveri: "En lov i søkelyset" (2. utg., 1970, 239 s.) og Erik Solem: "Lappiske rettsstudier" (2. oppl., 1970, 342 s., jfr SvJT 1971 s. 216).
    Tilslutt skal nevnes noen rettshistoriske innslag. Her fikk en nyutgaver av læreboken Knut Robberstad: "Rettssoga I" (1970, XVI + 262 s., stensilert), og av kildeverkene "Magnus Lagabøters Landslov" i Absalon Tarangers oversettelse (4. utg., 1970, VIII + 206 s.) og "Gulatingslovi" oversatt av Knut Robberstad (3. utg., 1969, 433 s.)

Tore Sandvik