Juridiska Föreningen i Lund har under år 1970 bedrivit följande verksamhet:
    11 febr. Föredrag av prof. Vilhelm Aubert, Oslo, över ämnet "Juridik —samhällsvetenskap och politik". — 14 febr. "Kaffe forensis" med rubriken "Jurist-70" under medverkan av universitetslektorn Micha Markendag och jur. kand. Göran Ravnsborg. — 16 febr.—7 mars. Studiebesök hos polisen i Lund. — 18 febr. "Hur blir man frigiven?", föredrag av justitierådet Ingrid Gärde Widemar om de centrala nämndernas praxis. — 20 febr. "Forum Juridicum" i civilrätt II med tf. prof. Ulf Cervin. — 21 febr. "Kaffe forensis", varvid rektorn Enar Lundborg informerade om Studiegården i Uppsala. — 28 febr. "Kaffe forensis" med kriminalvårdsdirektören Gunnar Thurén, som talade om "Fängelsestrejken i Malmö". — 7 mars. "Kaffe forensis", varvid adv. Gunnar Thomée och kammaråklagaren Sten Runerheim behandlade ämnet "Hur förhindra återfall?". — 11 mars. "Forum Juridicum" i rättssociologi med prof. Per Stjernquist och fil. lic. Dan Magnusson. — 14 mars. "Kaffe forensis" med jur. kand. Göran Trogen, som informerade om "Annorlunda juristyrken". — 18 mars. "Möte med polisen", diskussion om polisens sätt att arbeta med polismästaren Bertil Åkerman, polisintendenten Arne Paulsson, poliskommissarien Henry Elgström och jur. kand. Pelle Deinoff Elgström som gäster . — 19 mars. Studiebesök på hovrätten i Malmö, innefattande rundvandring, information om bl. a. fiskalsarbetet och åhörande av rättegång. — 20 mars. Teaterbesök på Intiman ("Oss pojkar emellan") och efterföljande diskussion med doktor Bertil Hansson från Psykiatriska kliniken i Malmö samt pjäsens skådespelare. — 21 mars. "Kaffe forensis" med rubriken "Studierådet mot väggen", varvid möjlighet gavs till utfrågning av studierådets ordf. Göran Järvstrand. — 25 mars—15 april. Kurs i muntlig framställning under ledning av docenten Ulf Teleman. — 1—2 april. Besök av holländska jur. stud. från universitetet i Leiden. I programmet ingick bl. a. förevisning av seminariebiblioteket, besök på universitetsbiblioteket, sightseeing i Lund och lunch på Östarps gästgivaregård. — 11 april. "Kaffe forensis" med prof. P. O. Bolding över ämnet "Är juristerna isolerade?" — 13 april. Gästföreläsning av prof. André Tunc, Paris. — 14 april. Debatt om personlighetsrätt under rubriken "Blir individen utlämnad?" med en panel bestående av intendenten Göran Ekwall, personalchefen Torsten Lundberg, prof. Åke Lögdberg, prof. Eberhard Nyman och fil. kand. Nathan Roos. — 15 april. Föredrag av hovrättspresidenten Gunnar Lagergren om ett skiljedomsförfarande mellan Indien och Pakistan, "Fallet Rann of Kutch". — 18 april. "Kaffe forensis" med anförande av företagsjuristen Ulf Peyron, Sveriges Radio, över ämnet "Radiolagen, radioansvarighetslagen och Sveriges Radios avtal med staten". — 20 april. I samarrangemang med Jurist- och Samhällsvetareförbundet debatt och information om icke traditionella jurist-

 

686 Notiseryrken under rubriken "Juristens framtid" med en panel bestående av direktören Per Cedergren, jur. kand. Sten Niklasson, utredningssekreteraren Kjell Nilsson och byrådirektören Bertil Ollén. — 21 april. Föredrag av justitieministern Lennart Geijer med rubriken "Lagstiftning och jämlikhet". — 22 april. "Prop-fest" för terminens tentander i propedeutiska kursen. — 24 april. Föredrag av presidenten i västtyska Bundeskartellamt Dr. Eberhard Günther över ämnet "The multinational firm and competition". — 25 april. "Kaffe forensis" med fil. lic. Jan Evers över ämnet "Civil disobedience". — 28 april. Föredrag av hovrättsassessorn Erland Aspelin om lagstiftnings- och utredningsarbete under rubriken "Hur stiftas lagar?" — 20—22 maj. Vårsommarfestligheter med inbjudna gäster från de nordiska juristföreningarna. Programmet innefattade bl. a. vårsommarfest (20 maj), studiebesök på Åkerlund & Rausing och diskussion med ombudsmannen Magnus Thorfinn (21 maj) samt en avslutande sillfrukost (22 maj). — 18 sept. Invigning med cocktails av lagrummet efter dettas utvidgning och renovering. — 19 sept. "Kaffe forensis" med rubriken "Jurist-70" under medverkan av jur. kand. Karin Adlercreutz, universitetslektorn Micha Markendag och jur. kand. Göran Ravnsborg. — 22 sept. Återupptagande av gruppdiskussioner om Malmöfängelset. — 26 sept. "Kaffe forensis" med prof. P. O. Bolding, som fingerade ett samtal med "en besvärlig sociolog". — 1 okt. "Forum Juridicum" i offentlig rätt med prof. Gunnar Bramstång. — 3 okt. "Kaffe forensis" med doktor Kerstin Boström, som talade om rättsmedicin (ett arrangemang i serien "juridikens närvetenskaper"). — 10 okt. "Kaffe forensis" med lagmannen Einar Holm från hovrätten i Göteborg, som talade över ämnet "Hur långt skall man lagstifta?" — 15 okt. "Forum Juridicum" i rättshistoria med prof. Göran Inger. — 17 okt. "Kaffe forensis", varvid byrådirektörerna Nils Döös och Arvid Lundvall redogjorde för Allmänna reklamationsnämndens organisation, finansiering, arbetsuppgifter m. m. — 24 okt. "Kaffe forensis" under medverkan av fil. lic. Dan Magnusson, som talade om rättssociologi (serien "juridikens närvetenskaper"). — 5 nov. Gästföreläsning av förste amanuensis Birger Stuevold Lassen över ämnet "Är vi alla utövande konstnärer?" —7 nov. "Kaffe forensis" med prof. Carsten Welinder, som talade om "Den hemliga skatten". — 10 nov. Debatt om kriminaljournalistik under medverkan av kolumnisten Åsa Moberg, psykologen Joachim Vollkerts m. fl. — 12 nov. Studiebesök på rådhusrätten i Lund med rundvandring, information och diskussion. — 14 nov. "Kaffe forensis" med prof. Bo Gerle, som talade om rättspsykiatri. — 21 nov. "Kaffe forensis" med inledningsanförande av kammarrättsrådet Sven Lindström om kammarrätten, "den okända domstolen". — 24 nov. Föredrag av presidenten Sture Petrén om Internationella domstolen och dess två senaste mål. — 24 nov., 1, 8 och 15 dec. Kurs i rättsmedicin under ledning av prof. Gerhard Voigt. — 25 nov. "Frivillighet eller tvång?", debatt om administrativa frihetsberövanden med deltagande av bl. a. prof. P. O. Bolding, sociologen Ulla Bondesson, prof. Gunnar Bramstång, prof. Alvar Nelson och amanuensen Marianne Schmied. — 26 nov. Allmänhetens pressombudsman Lennart Groll informerade om sina arbetsuppgifter. — 28 nov. "Kaffe forensis", varvid adv. Claes Peyron under rubriken "juridisk 7-krona" talade om den planerade rättshjälpsreformen. — 1 dec. Föredrag av docenten Gunnar Karnell om "Upphovsrätt och TV — nu och sedan". — 3 dec. Anförande av borgmästaren Åke Svensson om "Lagstil, kanslispråk och polissvenska". — 5 dec. "Kaffe forensis" med Anders Nerenius, studentrepresentant i Studiemedelsnämnden, över ämnet "Får du studiemedel?" — 10 dec. Debatt om betygssättningssystemet med deltagande av lärare och studenter. — 12 dec. "Kaffe forensis" med information av kriminalinspektören Erik Högberg om kriminaltekniska laboratoriet. — 19 dec. "Glögg forensis", varvid lärare, personal och studenter önskade varandra en god helg.
    Fyra föreningssammanträden har hållits under året, nämligen 21 febr., 19 mars, 14 maj och 11 dec. Under året har vidare hållits 13 styrelsesammanträden.
    Föreningens "fadderverksamhet" har fungerat ungefär som under de föregående åren. 36 "faddrar" har varit engagerade och har i allmänhet hållit god och tät kontakt med sina novitier. Ölaftnar anordnades 20 och 22 okt.

 

Notiser 6871970, varvid ungefär 50 "faddrar" och "fadderbarn" infann sig.
    De föreningsmedlemmar som studerar vid Kursverksamheten vid Göteborgs universitet har under året tagit initiativ till vissa egna arrangemang. Sedan maj 1970 ger Göteborgssektionen ut en egen tidning benämnd lusvågen.
    Föreningen är ansluten till Nordiska Studentjuristrådet och har i lokalkommittén representerats av H. O. Bolander på det tionde ordförandemötet i Helsingfors 12—15 mars och av Arne Gustavsson på det elfte ordförandemötet i Århus 29 okt.—1 nov. Vid den sjuttonde nordiska studentjuriststämman i Oslo 6—18 juni deltog som föreningens representanter Mats Bergström, Folke Grauers och Arne Gustavsson.
    Samarbetet med de övriga juridiska föreningarna i Norden har varit gott. Föreningen har sänt representanter till olika arrangemang i Bergen, Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Uppsala, Åbo och Århus.
    Föreningens tidning, IUSet från Lund, har utkommit med sju nummer under 1970.
    Förlagsverksamheten har bedrivits av Stiftelsen Juristförlaget i Lund, som nu förlägger drygt 50 titlar. Verksamheten har expanderat under året.
    P. A. Norstedt & Söners bokstipendium har tilldelats Bernt Carlsson.
    Föreningens styrelse har under 1970 haft följande sammansättning: ordf. Göran Tunhammar (vårterminen) och Anders Markenroth (höstterminen), v. ordf. Bo Benell (vårterminen) och Hans Brusewitz (höstterminen), sekr.Nina Holmström (vårterminen) och Bengt Andersson (höstterminen), skattm. Ilkka Isaksson, klubbm. H. Anders Nilsson, förlagsföreståndare Anders Nerenius, redaktör Oscar Thurén, programchef Sven Björk, informationschef Anders Markenroth (vårterminen) och Gunnar Hedberg (höstterminen) samt internationell sekr. Arne Gustavsson.
    Föreningen har omkring 2 300 medlemmar.