Norsk juridisk litteratur 1969

 

Året 1969 vil neppe kunne betegnes som noe spesielt rikt år i norsk rettsvitenskap; det var nyutgavene av tidligere publiserte verker som dominerte bildet. Innslaget av helt nye monografier og systematiske fremstillinger var mer beskjedent.
    Når det gjelder verker av mer almen karakter, må först nevnes at "Knophs Oversikt over Norges Rett" kom i ny utgave (5. utgave, 1969, XXVII + 767 s.); også denne utgave er redigert av Birger Stuevold Lassen og Knut S. Selmer. Boken er gjennomarbeidet på ny, og er dessuten utvidet med nye avsnitt om forfatningsretten og internasjonal privatrett.
    Her må også nevnes et par festskrifter. "Med lov skal land byggjast. Heidersskrift til Knut Robberstad, 70 år" (1969, 248 s.), inneholder 15 artikler av norske forfattere, spredt over et bredt faglig spektrum. Og "Nordisk Gjenklang. Festskrift til Carl Jacob Arnholm, 18. desember 1969"(1969, 803 s.) inneholder mer enn 40 bidrag fra nordiske forfattere, om emner innen alminnelig rettslære, avtale-, obligasjons- og panterett og arve-, familie- og skifterett.
    Av rent privatrettslige arbeider leverte forövrig professor Arnholm selv på fallrepet et par betydningsfulle bidrag. Carl Jacob Arnholm: "Lærebok i avtalerett" (1969, 297 s.) er i det vesentlige en forkortet utgave av "Privatrett II. Avtaler", utgitt for å imötekomme studentenes önske om en lærebok som ikke samtidig er en håndbok. Innen obligasjonsretten har en fått en ruvende monografi, Thor Falkanger: "Leie av skib" (1969, XXXIV + 695 s.), som tar opp til inngående analyse de rettslige spörsmål ved såkalt "bare boat-charter". Boken, som er forfatterens doktoravhandling, behandler et sjörettslig emne, men fremstillingen går også inn på spörsmål av mer generell obligasjonsrettslig (og tingsrettslig) karakter. Boken behandler og så kontraktspartenes ansvar overfor tredjemann, og går dessuten inn på enkelte offentligrettslige spörsmål, særlig nasjonalitetsreglene.
    Leieavtaler behandles også i den nye utgave av Arne Kobbe: "Husleieloven" (3. utgave, 1969, 256 s.) som er en kommentar til loven om husleie av 16. juni 1939. Den nye utgave har også fått med de betydningsfulle endringer i loven som ble foretatt i 1969.
    Ellers böd året på enkelte selskapsrettslige publikasjoner. J. B. Hjort og Petter Larsen: "Generalforsamlingen i aksjeselskaper" (3. utgave, 1969, 175 s.) er en nyutgave av en praktisk orientert veiledning. Og publikasjonene "Styrets ansvar i aksjeselskap" (1969, 106 s.) og "Aksjonær — ledelse — styre" (1968, 102 s.) inneholder foredrag om rettslige og rettspolitiske spörsmål i aksjeselskapsretten. I denne forbindelse kan også nevnes J. L. Höidahl, J. G. Knudsen og T. Lund: "Handelsregistrering" (1969, 74 s.); dette er et studentarbeid beregnet på å dekke et læreboksbehov.
    Innen tingsretten merker en seg en ny utgave av standardverket om tinglysing, Ole F. Harbek og Erik Solem: "Lov om tinglysing med kommentar"(5. utgave, 1968, 261 s.). Også på dette område kan dessuten nevnes en

 

Norsk juridisk litteratur 71samling foredrag, Knut Robberstad, Nils Nygaard og Daniel Rogstad: "Rettsutferd. Ymse stykke um odels- og åsætesrett, vassdragsrett, tingsrett og rettssoge" (1969, 141 s.)
    I konkursretten er det kommet ny utgave av Sjur Brækhus: "Materiell konkurs- og eksekusjonsrett" (4. utgave, 1969, 179 s., forelesningsreferat ved H. P. Lundgaard).
    Også innenfor feltet arverett, familierett og skifterett er det nyutgavene som rår grunnen. Carl Jacob Arnholm: "Privatrett IV. Familierett" (1969, XIX + 298 s.) bygger således på forfatterens "Lærebok i familierett" (3. utgave, 1958), men fremstillingen er sterkt omarbeidet. I den nye utgave av Peter Lödrup: "Materiell skifterett" (2. utgave, 1969, 202 s.) er det mer tale om en vanlig ajourföring med nytt materiale, selv om også deler av denne fremstillingen har vært gjenstand for en videregående bearbeidelse.
    Går en over til offentlig rett, merker en seg innen folkeretten en ny utgave av oversiktsfremstillingen Carl August Fleischer: "Hovedpunkter i folkeretten" (2. utgave, 1969, 259 s.). Innenfor forfatningsretten er det fortsatt spörsmålet om å betrakte innskrenkninger i eierrådigheten som en erstatningsbetingende ekspropriasjon, som har stått i brennpunktet. To besvarelser av en prisoppgave oppstilt av Den Norske Advokatforening, ble publisert: John Parr: "Det offentliges erstatningsplikt ved innskrenkninger i eiendomsrådigheten (bygningsloven, strandloven, friluftsloven, veiloven m. v.)" (1969, 98 s.), og Per Odberg: "Grunnlovens § 105 og rådighetsinnskrenkningene" (1969, 54 s.).
    Innen forvaltningsretten har Arvid Frihagen utgitt "Forvaltningsrett. Del II: Saksbehandling og klage" (1969, stensilert); det dreier seg om en forelöpig utgave, som er en fortsettelse av forfatterens "Lærebok i forvaltningsrett, Del I" som kom i 1968. Den foreliggende del av arbeidet ble forövrig presentert også i en ny revidert utgave i löpet av 1969; bakgrunnen var her de endringer som i löpet av året ble foretatt i forvaltningsloven. Arvid Frihagen utga dessuten også et mindre skrift, "Inhabilitet i forvaltningen" (1969, 31 s., og 2. utgave, 1969, 49 s.).
    Også i 1969 fikk en en foredragssamling om ekspropriasjonsrettslige emner, nemlig boken "Ekspropriasjonserstatning. 5 foredrag" (1969, 140 s.) med bidrag av Björn Dalan, Otto Chr. Hagemann, Sverre Thornæs, Thorstein Vale og Ingolf Vislie.
    Innen feltet strafferett og kriminologi er det de kriminologiske arbeider som dominerer. I Kåre Bödal: "Fra arbeidsskole til ungdomsfengsel" (1969, 224 s.) analyseres de erfaringer en har vunnet med det tidligere reaksjonssystem mot unge lovbrytere. Og i boken "Öye for öye?" (1969, 293 s.), redigert av Björn Christiansen, Frank Gudevold og Bernt Longva finner en samlet bidrag i de siste års kriminaldebatt.
    Heller ikke innenfor prosessretten har året budt på de store nyheter. Fra dette felt kan bare nevnes en nyutgave av en spesialfremstilling, nemlig Erik Solem: "Forliksrådene" (3. utgave, 1969, 121 s.), utgitt av Halvor Husaas.

Tore Sandvik