Folketingets ombudsmand professor dr. jur. Stephan Hurwitz er fratrådt sit embede med udgangen af juni 1971. Professor Hurwitz er født i 1901. Efter juridisk embedseksamen slog han hurtigt ind på den videnskabelige løbebane. I 1933 blev han dr. jur. ved Københavns universitet på afhandlingen "Bidrag til læren om kollektive enheders pønale ansvar". I 1935 blev han professor ved Københavns universitet, hvor han har undervist i retspleje og strafferet, og hvor han bl. a. introducerede faget kriminologi. Professor Hurwitz havde en betydelig videnskabelig produktion bag sig og var også internationalt kendt, da han i 1955 blev valgt til som den første at beklæde det nyoprettede embede som Folketingets ombudsmand. Professor Hurwitz har ved sit virke placeret institutionen som et uundværligt og højt værdsat led i dansk offentligt liv. Desuden har han gjort en meget betydelig indsats for at gore tankerne bag ombudsmandsinstitutionen kendt i udlandet. Hans afgang fra embedet blev derfor markeret ved udsendelsen af et festskrift med bidrag fra mange danske og udenlandske videnskabsmænd.
    Fængselsdirektør Lars Nordskov Nielsen er valgt til fra 1 juli 1971 at beklæde embedet som Folketingets ombudsmand. Den nye ombudsmand er født i 1924 og blev cand. jur. i 1952. Herefter var han i en årrække ansat i justitsministeriet, hvor han bl. a. beskæftigede sig med strafferetsreformer. I 1967 blev han udnævnt til direktor for fængselsvæsenet, hvor han straks iværksatte et omfattende reformarbejde, der har vakt betydelig opmærksomhed i offentligheden, og som utvivlsomt er baggrunden for Folketingets afgorelse om atvælge ham til professor Hurwitz' efterfølger.

I. M. P.

 

Flypirater. En 29-årig polak tvang under trusel om anvendelse af en håndgranat besætningen på et polskt passagerfly i indenrigsfart til at lande i Kastrup. Han blev anset skyldig i forstyrrelse af transportmidlers drift og ulovlig tvang. Østre Landsret idømte ham en straf af 3 år 6 måneders fængsel. Højesteret fastsatte straffen til fængsel i 6 år, se Ugeskrift for Retsvæsen 1971 s. 609. Retten fremhæver, at bortførelse af passagerfly i de senere år har fået en betydelig udbredelse og er forbundet med stor risiko for talrige menneskeliv.
    Østre Landsret har senere pådømt en noget lignende sag. Flybortføreren var dog kun 20 år og det måtte lægges til grund, at en kammerat havde lagt ret stærkt pres på ham for at få ham til at foretage bortførelsen. Under hensyn til disse momenter blev straffen fastsat til fængsel i 5 år, idet retten samtidig understregede, at forholdet var af en sådan grovhed, at det måtte medføre anvendelse af en meget alvorlig straf.

I. M. P.

 

Den danske Dommerforening holdt årsmøde i Helsingør d. 1 og 2 oktober 1971. På generalforsamlingen genvalgtes følgende bestyrelsesmedlemmer: Dommer Carsten Jepsen, Hørsholm, (formand), landsdommer Bjarne Frandsen, Vestre Landsret, højesteretsdommer Erik Vetli, landsdommer Poul Høeg, Østre Landsret, dommer Svend Nielsen, Frederikshavn, dommer Finn Ryhave,

 

49—713005. Svensk Jurisltidning 1971

 

770 Nordiskt och internationelltSønderborg, dommer Aksel Halkov, Næstved, og byretsdommer Kristian Frøsig, Københavns byret. Dommer Kristen Iversen nyvalgtes.
    Foreningen Sveriges häradshövdingar var representeret af formanden häradshövding Erik Alexanderson, Stockholm, Sveriges Domareförbund var repræsenteret af häradshövding Nils Källoff. Endvidere var hovrättspresident Gunnar Lagergren, Göteborg, dommerforeningens gæst. Den norske Dommerforening var repræsenteret ved højesteretsdommer Andreas Endresen.
    Efter generalforsamlingen holdt højesteretspræsident dr. jur. Jørgen Trolle foredrag om "Grønlandske retsproblemer". Lørdag d. 2 oktober indledte afdelingschef i justitsministeriet N. C. Bitsch og landsretssagfører Th. Krarupen diskussion om domstolenes organisation med særlig henblik på justitsministeriets forslag om ændringer i retskredsinddelingen.

I.M.P.