Ny justitieminister i Finland. Republikens president utnämnde den 3 september 1971 justitieminister Mikko Olavi Laaksonen (se SvJT 1971 s. 394) till generaldirektör för skattestyrelsen räknat från den 1 oktober. Detta ledde å sin sida till ett ombyte av justitieminister. Vid föredragning den 17 september beviljade republikens president avsked åt minister Laaksonen och utnämnde samtidigt till ny justitieminister fr. o. m. den 1 oktober regeringsrådet, vicehäradshövdingen Jacob Magnus Söderman.
    Justitieminister Söderman är född 1938, avlade juriskandidatexamen 1962 och blev vicehäradshövding 1965 och juris licentiat 1967. Han verkade som huvudlärare i socialrätt vid Svenska social- och kommunalhögskolan åren 1965—1967 och var skolans prorektor åren 1966—1967. Sistnämnda år tillträdde han befattningen som direktör för Finlands svenska landskommuners förbund. Den 1 mars 1971 utnämndes han till regeringsråd vid social- och hälsovårdsministeriet, där han verkat som chef för avdelningen för arbetsärenden. Minister Söderman tillhör socialdemokratiska partiet.
    Knappt hade minister Söderman hunnit göra sig hemmastadd i justitieministeriets lokaliteter innan regeringen Karjalainen sprack på frågan om lantbruksinkomsten. Fredagen den 29 oktober beviljades regeringen avsked. Samma dag utnämnde president Kekkonen en s. k. tjänstemannaregering och förordnade om nyval och riksdagsupplösning. Tjänstemannaregeringens uppgift är att styra statsskutan tills ny regering kunnat tillsättas i normal ordning efter valen. Till justitieminister i tjänstemannaregeringen utnämndes överdirektören, regeringsrådet Karl Johan Lång.
    Minister Lång är född 1934 och avlade juriskandidatexamen 1960. Efter en kortare tids tjänstgöring vid centralfängelset i Helsingfors och ett studieår i Sverige verkade han som skolningschef vid justitieministeriets fångvårdsavdelning åren 1962—1969. Sistsagda år utnämndes han till äldre regeringssekreterare vid social- och hälsovårdsministeriet. Den 1 januari 1970 utnämndes han till regeringsråd och överdirektör för fångvårdsväsendet.

P. L-m

 

Finlands justitieministerium. Kanslichefen vid justitieministeriet, vicehäradshövdingen Reino Lindroos utnämndes fr. o. m. den 1 oktober 1971 till kanslichef vid Statsrådets kansli. Till ny kanslichef vid justitieministeriet utnämndes vid presidentföredragning den 15 oktober chefen för justitieministeriets lagstiftningsavdelning, regeringsrådet Kai Valter Korte.
    Kanslichef Korte är född 1922, avlade högre rättsexamen 1947 och blev vicehäradshövding 1950 och juris licentiat 1961. Efter att ha tjänstgjort vid

 

Nordiskt och internationellt 771järnvägsstyrelsen åren 1947—1951 verkade han som ombudsman vid Finlands Juristförbund och som verksamhetsledare vid AKAVA (motsvarar SACO) fram till år 1955, då han inträdde i justitieministeriets tjänst, där han utnämndes till regeringsråd vid förvaltningsavdelningen år 1960 och till chef för lagstiftningsavdelningen år 1964.

P. L-m