Den norske sjoretts-forening. Formann for foreningen i 1970 var høyesterettsadvokat Alex. Rein. Den hadde i 1970 tre medlemsmøter med foredrag: Den 2. mars holdt advokat Knut Lie foredrag om "Noen juridiske problemer ved devaluering eller revaluering". Den 28. april holdt høyesterettsadvokat Gunnar Vefling foredrag om "Aktuelle problemer på bergelonnsfronten". Endelig holdt professor dr. juris Erling Selvig den 28. september et foredrag med tittelen "Om container-connossement og remburs". Foreningen hadde ved utgangen av 1970 363 personlige medlemmer og 97 selskapsmedlemmer.

P. L.

 

Norsk Forsikringsjuridisk Forening. Formann for foreningen i 1970 var professor, dr. juris Knut Selmer, mens viseformann var høyesterettsdommer Knut Blom. Foreningen hadde i 1970 fire medlemsmøter med foredrag: Den 12. februar holdt høyesterettsadvokat Peter F. Holst foredrag om "Styremedlemmers ansvar i uansvarlige selskaper". 12. mars talte regjeringsadvokat Hans M. Michelsen om "Det offentlige ansvar for mangelfull undervisning". Kommuneadvokat Audvar Os foredro den 23. oktober om "Erstatningsansvar for skader og ulemper ved byggevirksomhet", og endelig holdt vitenskapelig assistent cand. jur. Jon Bing den 3. desember et foredrag med tittelen "Jurist i Utopia". Ved utgangen av 1970 hadde foreningen 61 selskapsmedlemmer og 997 personlige medlemmer. 

P. L.

 

Norsk Forening for Opphavsrett. Foreningens styre i 1970 har vært: Høyesterettsadvokat Knut Tvedt (formann), høyesterettsdommer Otto Helgesen (viseformann), byråsjef Dagfinn Værn og førsteamanuensis Birger Stuevold Lassen. Det har i 1970 vært holdt 3 medlemsmøter med foredrag. På årsmøtet 16. februar holdt advokat Torvald C. Løchen foredraget: "Kunstforfalskning. Litt om jus, psykologi og skadefryd". 5. oktober holdt kontorsjef i det danske Ministeriet for kulturelle anliggender, W. Weincke, foredrag om "Sattelitterne — og de nærmeste aktuelle spørgsmål på den internationale dagsorden". Møtet var et fellesmøte med Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse. På julemøtet 10. desember kåserte maleren Alf Rolfsen: "Kunsten skifter ham". Ved årets begynnelse hadde foreningen 169 personlige medlemmer og 22 tilsluttede institusjoner og foreninger. Ved årets slutt var tallene henholdsvis 183 og 22.

P. L.

 

Den norske kriminalistforening holdt sitt siste årsmøte i 1969 den 3. november. Såvel foreningens formann, høyesterettsdommer Trygve Leivestad, viseformann overlege Per Anchersen, som det øvrige styre, ble gjenvalgt. Professor dr. juris Anders Bratholm innledet til diskusjon om Straffeprosesslovkomitéens innstilling med et foredrag: "En vurdering av hovedpunktene i Straffeprosesslovkomitéens innstilling". Vårmøtet ble holdt 8. april 1970. Her innledet professor, dr. philos. Nils Christie til diskusjon om "Vold i Norge". Den 24. april 1970 var Den norske kriminalistforening medarrangør av en "teach-in" om sikringssystemet ved Universitetet i Oslo. Pr. 20. november 1970 hadde for-

 

772 Nordiskt och internationellteningen 287 personlige medlemmer. Dessuten står 136 embetskontorer tilsluttet Den norske kriminalistforening.

P. L.