Den norske Dommerforening holdt 7. sept. 1970 sitt årsmøte i Oslo. Formannen, lagmann Fagereng, gjorde rede for dommernes lønnsmessige stilling etter at samtlige dommere var tatt ut av lønnsregulativet. Ved valget ble både formann og nestformann, høyesterettsjustitiarius Ryssdal, gjenvalgt. De ble holdt to foredrag. Professor, dr. juris Sjur Brækhus talte om "Trekantproblemer i avbetalingshandelen", og byråsjef i Justisdepartementet Rolv Hellesylt talte om "Offentlighet i forvaltningen".

P. L.

 

Den norske Advokatforening hadde i 1970 representantskapsmøte 19. og 20. juni i Oslo. Foreningens formann er høyesterettsadvokat H. E. Helliesen, generalsekretær er høyesterettsadvokat Rolf Christophersen og sekretær er advokat Wenche Siewers. Da det ved svarsfristens utløp 1. november 1970 ikke var innkommet noen besvarelser av prisoppgaven "Om selvdømme og minoritetsrettigheter i organisasjoner og foreninger", besluttet foreningens hovedstyre å oppstille følgende nye prisoppgave: "Lover som ikke blir overholdt. Det ønskes en undersøkelse av om det i norsk lovgivning finnes bestemmelser hvis overholdelse ikke kan kontrolleres eller faktisk ikke blir kontrollert eller bare kontrolleres sporadisk, og en diskusjon av hvilken virkning slik lovgivning i tilfelle har på lovlydigheten og rettsoppfatningen i sin alminnelighet." Prisen for fremragende journalistikk i tilknytning til rettslivet ble under representantskapsmiddagen 19. juni tildelt journalist Odd Hole, Tønsbergs Blad. Pr. 31. mars 1971 hadde foreningen 1 425 aktive og 262 passive medlemmer. Det arrangertes i 1970 en rekke forelesningskurs, nemlig kurs i agent- og konkurranserett i Sandefjord 1.—3. oktober, kurs i prosedyreteknik i Bodø 23—24. oktober og på Hamar 16—17. mars og kurs i engelsk/amerikansk rett i Oslo 19. januari—25. mars (en dobbelttime en gang i uken).

P. L.