Notiser 775Axel Osvald Magnusson avled 1 nov. 1971. Han var född i Göteborg 1884, avlade stud.ex. 1906 och jur. kand.ex. i Lund 1913. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid rådhusrätten i Lund, där han blev brottsmålsrådman 1921 och inskrivningsrådman 1940.

 

Nils Jacob Eberhard Quensel avled 8 nov. 1971. Han var född i Stockholm 22 okt. 1894, avlade stud.ex. 1912, fil. kand.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1928 och hovrättsråd 1936. Han blev 1931 lagbyråchef i finansdepartementet, 1933 expeditionschef där och 1934 statssekreterare i kommunikationsdepartementet. 1940 blev han president i kammarrätten. Han var åren 1936—40 och 1943—51 konsultativt statsråd.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    10 sept. 1971 förordnat dir. hos Kooperativa förbundet Arne Rosengren att som expert biträda kreditköpkommittén,
    22 sept. 1971 förordnat dir. Christian Eberstein att som expert biträda samnordiska kommittén för översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen,
    1 okt. 1971 förordnat t.f. kanslirådet Johan Leche att vara ledamot och byråchefen Norman Bishop att vara expert i kommittén för kriminologisk behandlingsforskning,
    8 okt. 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Staffan Magnusson att biträda i dep :t,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Anita Meyerson att vara sekr. i utredn. om påföljder för psykiskt avvikande lagöverträdare samt
    15 okt. 1971 förordnat t.f. rev.sekr. Ann-Mari Tengström att biträda i dep :t.
    Statsrådet Lidbom har
    17 sept. 1971 förordnat bankdir. Sven Åke Cason, kanslisekr. Anna Hedborg, hovrättsfisk. Olov Hertzman, byråchefen Gösta Malmström och 1 :e forskn.sekr. Ursula Wallberg att som experter biträda kreditköpskommittén samt
    22 sept. 1971 förordnat sekr. vid stadskansliet i Sthlm Ulf Dahlsten att biträda 1971 års partistödsutredning som expert.

 

Finansdepartementet. K.M:t har 8 okt. 1971 förordnat kanslirådet i utbildningsdep :t Svante Englund att vara kansliråd i finansdep :t.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 24 sept. 1971 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Valter Nilsson att fr. o. m. 1 jan. 1972 biträda i dep :t.

 

Jordbruksdepartementet. K.M:t har
    8 okt. 1971 förordnat rättschefen i dep :t Berndt Erneholm att t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1972, i dep :t bestrida göromål som ank. på exp.chef samt
    s. d. förordnat hovr.rådet Lars Delin att t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1972, i dep :t bestrida göromål som ank. på rättschef.

 

Lagberedningen. K.M:t har 24 sept. 1971 förordnat sekr. i lagberedningen, ass. i hovr. f. Västra Sverige Torkel Gregow att vara led. i lagberedningen.

 

Nedre justitierevisionen. K.M:t har 1 okt. 1971 förordnat t.f. rådm. i Malmö tr Mari-Ann Jönsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. K.M:t har
    24 sept. 1971 till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Lena Ekman, Gillis Zingmark, Arne Kardell, Anita Meyerson, Magnus Åkerdahl, Görel Ekholm,

 

776 NotiserKolf Strömberg, Åke Lundborg och Staffan Magnusson, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Per Assarson och Sven Malmberg samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Lars Grönwall,
    8 .okt. 1971 utnämnt t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. John Ericson att vara hovr.råd i hovr. samt
    15 okt. 1971 förordnat jur.kand. Ulf Bergenstråhle att vara ass. i Göta hovr. fr. o. m. 1 jan. 1972.