Översyn av upphovsrättslagstiftningen. 1960 års lagar om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild skall bli föremål för översyn av en samnordisk kommitté. Varje land skall i kommittén representeras av högst tre sakkunniga.
    Enligt de direktiv, som chefen för justitiedepartementet utfärdat för de svenska sakkunniga, bör en huvuduppgift vara att utarbeta förslag till sådana ändringar i upphovsrättslagstiftningen som erfordras för att denna skall bringas i takt med den snabba tekniska utveckling som ägt rum under det senaste årtiondet och som alltjämt pågår. Departementschefen pekar bl. a. på de tekniska framsteg som gjorts inom film och television samt i fråga om databehandling och kopieringsmetoder. Även användningen av telekommunikationssatelliter medför vissa rättsliga problem, och det bör undersökas om speciella bestämmelser i upphovsrättslagstiftningen erfordras i detta hänseende.
    Sedan de upphovsrättsliga lagarna kom till, har vidare skett vissa förskjutningar i olika gruppers intressen och önskemål. Detta gör det motiverat att undersöka, om upphovsrättslagarnas avvägning av olika intressen behöver ändras med hänsyn till den utveckling som ägt rum under det gångna decenniet. I direktiven uttalas också att organisationsväsendet på upphovsrättens område efter den nuvarande upphovsrättslagstiftningens tillkomst ytterligare har byggts ut och att organisationerna dessutom har blivit effektivare. Detta förhållande medför, att man nu i högre grad än vid lagstiftningens tillkomst

 

Notiser 79kan överväga att låta ersättningar till upphovsmännen bli föremål för kollektiva förhandlingar med upphovsmännens organisationer som förhandlingsparter.
    En av de viktigaste uppgifterna för utredningen blir enligt direktiven att gå igenom bestämmelserna i 2 kap. upphovsrättslagen om inskränkningar i upphovsrätten. Departementschefen framhåller bl. a. att det kan vara motiverat att ändra de nuvarande bestämmelserna om mångfaldigande för enskilt bruk. I direktiven anges också en rad andra frågor som utredningen bör särskilt uppmärksamma, men det tilläggs att denna uppräkning inte är uttömmande utan att utredningen bör vara fri att ta upp även andra spörsmål som aktualiseras under utredningsarbetets gång.

H. D-s