Stiftelsen Staten och rätten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1971 bör vara stiftelsen tillhanda senast d. 20 mars 1971 under adress Stockholms universitet, Box 6801, 113 86 Stockholm.

 

Svensk Juristtidning. Sedan professor em. Ragnar Bergendal, vilken sedan 1934 varit suppleant i styrelsen för Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning, avsagt sig detta uppdrag, hos föreningen till ny suppleant utsett tidskriftens redaktionssekreterare hovrättsassessor Hans Danelius.

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    26 okt. 1970 förordnat t. f. dep.rådet Nils Olof Wentz att biträda grundlagberedningen som expert,
    30 okt. 1970 förordnat byråchefen hos försäkr.inspektionen Lorentz Vogel och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge John Boström att biträda i dep:t,
    11 nov. 1970 förordnat byråchefen hos statens planverk Peter Heimbürger att biträda vattenlagsutredningen som expert,
    12 nov. 1970 tillkallat just.rådet Torwald Hesser och ass. i Svea hovr. Hans Danelius att som sakk. deltaga i en samnordisk kommitté för att verkställa en översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen, förordnat Hesser att vara ordf. såvitt angår det interna arbetet på svensk sida samt förordnat fisk. i hovr. för Nedre Norrland Roland Åkne att vara sekr. åt de sakk.,
    23 nov. 1970 tillkallat högsta domstolens ordf., just.rådet Sven Romanus, tillika ordf., riksdagsledamöterna Lisa Mattson, Yngve Möller, Nils Carlshamre, Sven Gustafson och Olle Svensson samt partisekr. Gustaf Jonnergård att som sakk. utreda frågan om enhetlig reglering i grundlag av yttrandefriheten i massmedier m. m. samt 2 dec. 1970 förordnat ass. i Göta hovr. Per Sandström att vara sekr. och fisk. i hovr. Carl Wilhelm Nisser att vara bitr. sekr. åt de sakk. samt
    27 nov. 1970 förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Jan Bökmark att biträda i dep :t fr. o. m. 1 jan. 1971.

 

Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har 12 okt. 1970 förordnat kanslir. Cai Melin, informationschefen i naturvårdsverket Sven Lundström och dep.sekr. Stellan Kronvall att vara experter åt nationalkommittén för 1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön.

 

Handelsdepartementet. K. M:t har 6 nov. 1970 förordnat kanslir. i inrikesdep :t Ragnar Sohlman att vara dep.råd i handelsdep :t.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har
    27 nov. 1970 förordnat rättschefen i dep :t, hovr.rådet i Svea hovr. Rune Berggren att vara statssekreterare i dep :t fr. o. m. 1 jan. 1971 samt

 

80 Personalnotiser    s. d. förordnat t. f. planeringschefen i dep :t Gunnar Olofsson att vara planeringschef och t. f. dep.rådet i dep :t Åke Larsson att vara dep.råd i dep :t.