Hovrätterna. K. M:t har 30 okt. 1970 förlängt förordnandet för fisk. i Sveahovr. Bo Drangel att inneha långtidsvik. på byråchefstjänsten i hovr.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    13 nov. 1970 utnämnt t. f. häradshövd. i Torna och Bara dga, hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Gustav Malmer att vara rådm. i Malmö tr fr. o. m. 1 febr. 1971,
    27 nov. utnämnt tingsdom. i Lindes och Nora dga Sven Bergman att vara lagman i Svegs tr fr. o. m. 1 juli 1971 samt förordnat t. f. häradshövd. i Härjedalens dga, tingsdom. i Vartofta och Frökinds dga Arne Mannerstedt att inneha långtidsvik. på tjänsten t. o. m. 30 juni 1971 samt
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Gunnar Ohlsson att vara lagman i Karlskrona tr.

 

Hyresnämnderna. K. M :t har 6 nov. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Nils Genell och t. f. tingsdom. i Svartlösa dga, ass. i Svea hovr. Jan Sundström att vara ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län fr. o. m. 1 jan. 1971.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har
    23 okt. 1970 utnämnt chefsåkl. vid åkl.mynd. i Gbgs åkl.dt Wilhelm Lundqvist att vara överåkl. i dt samt
    s. d. förordnat distr.åkl. vid åkl.mynd. i Hälsingborgs åkl.dt Jan Lindegård att inneha långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. i Blekinge och Kronobergs län.

 

Polisväsendet. K. M:t har 30 okt. 1970 förordnat polisintendenten i Visby polisdt Bengt Ottosson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Skara polisdt fr. o. m. 1 dec. 1970.

 

Riksdagens ombudsmän. Byrådir. Erik Tersmeden och Stig von Bahr har fr. o. m. 1 okt. 1970 förordnats som avd.dir. vid riksdagens ombudsmannaexpedition.

 

Konsumentombudsmannen har 30 okt. 1970 förordnat jur. kand. Hans Stenberg att fr. o. m. 1 jan. 1971 t. v. vara byrådirektör hos konsumentombudsmannen.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 6 nov. 1970 antagits Lennart Jönsson, Märsta, Gunnar Gimbro, Norrköping, och Kent Eriksson, Trollhättan.

 

 

Universiteten. F. d. justitierådet Hjalmar Karlgren har promoverats till juris hedersdoktor vid Köpenhamns universitet.

Trycklov 5.1.71.