124 LitteraturnotiserV. G. VENTURINI. Monopolies and Restrictive Trade Practices in France. Leyden 1971. 388 s. Hfl. 44,00.

 

Lagstiftningen mot konkurrensbegränsningar i näringslivet har som bekant tilldragit sig stort internationellt intresse under 1950- och 1960-talen och en mycket omfattande litteratur på området har vuxit fram. Detta dynamiska rättsområde, där det är särskilt viktigt att hålla nära kontakt med vad som händer i andra länder, lämpar sig ovanligt väl för komparativa studier. Det är på sitt sätt belysande att den här anmälda boken, som ju behandlar fransk rätt, har skrivits av en italiensk rättsvetenskapsman, numera verksam i Australien.
    Venturinis arbete om den på senare år väsentligt utbyggda monopol- och kartellagstiftningen i Frankrike är flyhänt skrivet och ger en ganska god överblick. Några mer inträngande juridiska eller ekonomiska analyser vågar sig dock förf sällan på. En skeptisk nordbo frapperas av förf :s beredvillighet att förklara olika företeelser med hänvisning till den franska traditionen och folksjälen. Den franska lagstiftningens sönderhackade karaktär och brist på samordning torde snarare vara ett resultat av svårlösta intressekonflikter mellan olika ideologier och grupperingar i samhället. Denna; aspekt hade förtjänat närmare analys.
    Venturinis uppgift har dock inte varit lätt på grund av den ambivalens som utmärker fransk syn på konkurrensproblematiken. Vid sidan av den konkurrensfrämjande lagstiftningen förekommer i Frankrike en omfattande "planification". Planerna är visserligen inte bindande men en omfattande offentlig styrning sker bl. a. med hjälp av kreditgivningen genom det statsägda eller i varje fall statsdirigerade bankväsendet och olika slag av selektiva pålagor eller subventioner. Trots de inslag av "nymerkantilism" i form av regleringsingripanden eller särskilda stödåtgärder inom olika branscher, som blivit allt vanligare i Sverige under de senaste åren, står vår ekonomiska lagstiftning i själva verket långt fastare på konkurrensekonomins grund än vad fallet är i Frankrike.
UBz

 

Les Législations de Droit International Privé. Statutory Private International Law. Utg. av T. M. C. Asser Instituut. Oslo 1971. Universitetsforlaget. XV + 334 s. Inb. Nkr. 120,00.
Detta arbete innehåller lagtexter från ett stort antal länder i internationellt privaträttsliga och internationellt processrättsliga ämnen. Texterna är återgivna på franska eller engelska. Konventioner är inte medtagna. Undantag har dock gjorts för 1931 och 1934 års nordiska familjerättsliga konventioner. De nordiska länderna representeras i övrigt av Danmark och Norge, medan några svenska lagar inte har tagits med. Övriga representerade länder är Nederländerna, Belgien, Frankrike, Västtyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Storbritannien, Israel, Tjeckoslovakien, Jugoslavien samt — med mindre grad av fullständighet — Östtyskland, Polen och Sovjetunionen. Boken inleds med en artikel om "Legislation in the field of private international law" av Dr. D. Kokkini-Iatridou vid universitetet i Amsterdam, och vidare ges i regel för varje land en kortfattad översikt över landets lagstiftning på rättsområdet i fråga. Boken avslutas med sakregister på franska och engelska. A. K.