Engelsk lag om skadegörelsebrott
Typiskt för engelsk straffrätt är att den klassificerar likartade brottsliga gärningar under olika benämningar. Exempel härpå återfinns i notisen "Brittisk lag om egendomsbrott" (SvJT 1969 s. 673): inbrott i bostadshus nattetid kallades före införandet av Theft Act 1968 "burglary", men företaget under dagen eller i ett hus som ej är bostad hette det "housebreaking". Exemplen kan mångfaldigas. Den nyligen upphävda Malicious Damage Act 1861, som var endast en av flera lagar om skadegörelse, skilde på femtio olika typer av skadegörelsebrott och täckte för säkerhets skull i sin femtioförsta paragraf all icke särskilt nämnd skadegörelse. Brottsbeskrivningarna byggde än på det medel varmed skadegörelsen utförts (vapen, eld, explosion m. m.), än på egendomens art (t. ex. boskap, konstverk, brobyggnad).
    Det lagreformarbete, som pågår i England sedan 1965, har i högre grad än tidigare låtit sig influeras av andra europeiska länders rätt. Criminal Damage Act 1971, som den 14 oktober d. å. ersatte de äldre lagarna om skadegörelsebrott, bygger sålunda särskilt på svenska och norska förebilder.
    Skadegörelse på egendom är i lagen konstruerad som en brottstyp i två varianter. Den ena utgör skadegörelse i allmänhet, den andra skadegörelse varvid liv äventyras avsiktligt eller genom vårdslöshet. Över huvud taget är skadegörelse vållad genom vårdslöshet straffbar ("recklessness", vilket torde svara mot grov oaktsamhet). Även enligt förut gällande lag var vårdslös skadegörelse straffbar men ordet "malicious" i lagens rubrik säges ha inbjudit till missförstånd i riktning mot att endast uppsåtlig skadegörelse vore brottslig. Möjligen har detta bidragit till att den nya lagen särskilt klargör att den enklare skadegörelsen ej skall bestraffas om förövaren uppriktigt trodde att handlingen hade ägarens samtycke eller måste ske för att skydda liv eller egendom. Även den otillräckligt grundade uppfattningen godkännes som ursäkt, bara den är uppriktig. Hot om skadegörelse, som tidigare icke synes ha varit straffbar gärning i och för sig (men möjligen som ofredande eller dylikt), utgör nu ett särskilt brott, om den som utsatts för hotet hade orsak att frukta att det skulle verkställas (jfr BrB 4:5). Förberedelse genom innehav av "någonting" som kan orsaka skada, förenat med avsikt att detta någonting skall begagnas för ändamålet, är en speciell brottstyp.
    Straffet för de enklare brotten är fängelse i högst tio år, eller böter, men vid anläggande av brand eller om liv sätts i fara är straffet livstids fängelse.
    Liksom 1861 års lag medger även den nya lagen utdömande av skadestånd i samband med den straffrättsliga processen. Detta är eljest icke vanligt i engelsk rätt, där skadeståndstalan i regel skall föras i civil ordning.

G. von Otter

 

Symposium angående sjötransport av nukleärt material. Internationella atomenergiorganet (IAEA) och OECD:s atomenergiorgan (ENEA) anordnar den 18—22 juni 1972 i Stockholm ett internationellt symposium angående sjötransport av nukleärt material. Svenska regeringen står som värd för symposiet, som skall behandla tekniska, skadeståndsrättsliga och försäkringsrättsliga problem i samband med sådana transporter. Den som vill delta i symposiet torde anmäla detta till hovrättsassessorn Måns Jacobsson, justitiedepartementet, senast den 15 mars 1972.                                     

M.J.