Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för år 1971 utvisar en markant ökning av antalet ärenden hos ombudsmännen. Sålunda uppgick antalet nya ärenden under 1971 till 3 531 mot 3 090 under 1970. Antalet klagoärenden ökade under 1971 med 20 procent.
    Det har nyligen påpekats att JO under senare år endast sällan beslutat att väcka åtal. Statistiken för 1971 bekräftar detta påstående. Den visar att det

 

Notiser 157under året anställdes endast ett åtal, nämligen mot en ordförande i hyresnämnd för dröjsmål med handläggning av hyresärenden. Dessutom föranstaltades i två fall om disciplinär bestraffning.
    I ämbetsberättelsens avdelning om domstolar m. m. behandlas först en fråga om underrätts domförhet i fall då det under handläggningen av ett brottmål konstaterats att en av nämndemännen var jävig till följd av tidigare befattning med ett ärende i barnavårdsnämnd. I ett annat referat uppmärksammas den inte ovanliga situationen att en person, som medverkat till ett brott och som dömts härför, senare åberopas som vittne mot en annan person som åtalats för medverkan till samma brott.
    Flera ärenden gäller polisens verksamhet till förebyggande av brott och upprätthållande av allmän ordning. Med anledning av mordet på den jugoslaviske ambassadören i Stockholm hade JO anledning att uppmärksamma frågan om polisen vidtagit erforderliga åtgärder för att skydda den jugoslaviske ambassadören mot övergrepp. I ett annat ärende behandlas lämpligheten av att civilklädd polispersonal satts in för att upprätthålla ordningen vid en demonstration mot den amerikanske ambassadören. I ytterligare ett ärende rörande en demonstration behandlas polisens rätt att upplösa allmän sammankomst och JO fick också i samma ärende tillfälle att göra vissa allmänna uttalanden om rättstryggheten i Stockholms city.
    Antalet klagomål rörande kriminalvården var under 1971 mycket stort. De flesta av dessa ärenden härrörde från intagna som klagade över den behandling de blivit utsatta för. Vissa frågor aktualiserades också av förtroenderåd vid fångvårdsanstalterna eller av utomstående enskilda personer.
    Åtskilliga i berättelsen refererade ärenden hänför sig till andra vårdområden än kriminalvården. En ständigt återkommande fråga som behandlas även i årets berättelse gäller dröjsmålet med rättspsykiatriska undersökningar.
    Offentlighetsfrågor har som vanligt tilldragit sig JO :s intresse. Rättssäkerheten i taxeringsärenden behandlas i en skrivelse som JO avlåtit till civilministern och vari han ifrågasätter om inte samtliga deklarationer borde granskas av heltidsanställda tjänstemän samtidigt som ett visst lekmannainslag bevaras.
    Berättelsen avslutas med ett sakregister för åren 1969—1972 och med en sammanfattning på engelska av årets berättelse.                                                H. D-s