NILS REGNER. Svensk juridisk litteratur II. Institutet för rättsvetenskaplig forskning LXI. Sthlm 1971. Norstedts. XIV + 384 s. Inb. kr. 74,00.

 

Justitierådet Nils Regners svenska juridiska bibliografi blev efter utgivningen år 1957 snabbt ett oumbärligt hjälpmedel för vårt lands jurister. Förf. har sedermera med beundransvärd uthållighet fortsatt sitt värdefulla arbete, vilket har framgått av de fem supplement som med jämna mellanrum har publice-

 

Litteraturnotiser 209rats i SvJT, vart och ett omfattande två år. Nu har tiden ansetts mogen för Svensk juridisk litteratur II. Detta är inte en ny, utökad upplaga av den ursprungliga bibliografin utan i första hand en fortsättning av denna. Förteckningen upptar litteratur som har publicerats efter år 1956 och fram till början av år 1971 och ersätter därför bl. a. alla tvåårssupplementen. Någon fullständig bibliografi utgör den alltså inte, men för praktiskt bruk är den nog i allmänhet fullt tillräcklig, särskilt som förf. har tagit med en del verk från tiden före år 1957. Vid urvalet av dessa verk har enligt förordet främst intresset för den praktiska juridiken beaktats. På rättsområden där lagstiftningen år 1956 var relativt ny har det mesta av den litteratur som fanns i den äldre bibliografin tagits med. Inom andra områden har beaktats i vad mån litteraturen har aktuell betydelse med hänsyn till lagstiftningens utveckling, huruvida äldre verk kan anses ersatta av nyare och om nya verk innehåller litteraturhänvisningar.
    När Svensk juridisk litteratur anmäldes i SvJT (1958 s. 238) framhölls att jurister av alla slag skulle belöna Regners arbete med tacksamhet och beundran. Detta gäller förvisso också det hängivna arbete som ligger bakom den nu publicerade fortsättningen.                                                                                        A. K.