Kommittéväsendet. Enligt 1972 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1971, nämligen departementsutredningen (kanslirådet E. Berggren), 1965 års abortkommitté (ordf. f. d. justitierådet B. Hult; SOU 1971 : 58), kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården (ordf. justitierådet Ingrid Gärde Widemar, SOU 1971 : 74, SvJT 1972 s. 77), informationsutredningen (ordf. landshövdingen P. Eckerberg; SOU 1971 : 2), 1967 års polisutredning (ordf. statssekr. O. Rainer; Ds Ju 1971: 26), utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden (ordf. regeringsrådet S. Wilkens; SOU 1971 : 76), domstolsverksutredningen (ordf. generaldir. I. Wetterblad; SOU 1971: 41, SvJT 1971 s. 495), kammarrättsorganisationskommittén (ordf. kanslirådet L.-O. Hillerudh; slutrapport 30.6.71), moratoriekommittén (ordf. rättschefen L. Delin; SOU 1971 : 56), sakkunniga för översyn av organisationen vid åklagarmyndigheten i Göteborgs åklagar distrikt m. m. (ordf. lagmannen C.-A. Spak; Ds Ju 1971 : 20) samt sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om högsta domstolens kansli- och föredragandeorganisation m. m. (ordf. hovrättspres. B. Kjellin; SOU 1971 : 59).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1972 års ingång inhämtas bl. a. följande.
    Delbetänkanden och liknande har avgetts av fångvårdens byggnadskommitté (ordf. red. B. Andersson; Ds Ju 1971 : 13), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten; SOU 1971 : 49, SvJT 1971 s. 682), nordiska straffrättskommittén (svensk sakk. riksåklagaren H. Romander; Ds Ju 1971 : 22 Bil. 1, SvJT 1971 s. 773), trafikmålskommittén (ordf. f. d. borgmästaren Y. Kristensson; SOU 1971: 81), 1965 års valtekniska utredning (ordf. lagmannen B. Widegren; SOU 1971 : 72), skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi; SOU 1971 : 83, SvJT 1972 s. 78), 1968 års brottmålsutredning (ordf. f. d. borgmästaren Y. Kristensson; SOU 1971 : 10, SvJT 1971 s. 317), kommittén för kriminologisk behandlingsforskning (ordf. statssekr. O. Rainer; Ds Ju 1971 : 25), utredningen om regeringsrättens kansliorganisation m. m. (exp.chefen Harriet Stangenberg; Ds Ju 1970: 31 och 1971 : 15) samt åtalsrättskommittén (ordf. justitierådet N. Mannerfelt; Ds Ju 1971 : 14).
    Följande kommittéer och sakkunniga beräknas slutföra sina uppdrag under 1972, nämligen utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), fångvårdens byggnadskommitté, sjölagskommittén (ordf. f. d. justitierådet E. Hagbergh), utredningen ang. fraktavtalet vid godsbefordran på väg (ordf. hovrättspres. K. Sidenbladh), domstolskommittén (ordf. f. d. justitierådet B. Hult), trafikmålskommittén, 1965 års valtekniska utredning, kommittén förlagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet (ordf. justitierådet S. Romanus), utredningen om ledningsrätt (ordf. f. d. landshövdingen B. Fallenius), grustäktskommittén (ordf. hovrättsrådet A. Hedström), förvandlingsstraffutredningen (justitierådet N. Mannerfelt), utredningen om regeringsrättens kansliorganisation m. m., utredningen rörande ersättning för oriktiga frihetsberövan-

 

Notiser 235den (f. d. justitierådet G. Lind), 1971 års utredning om bokföringslagstiftningen (ordf. hovrättsrådet E. Borglund), barnavårdsmannautredningen (rådmannen T. Sverne), och kriminalvårdsberedningen (ordf. statssekr. O. Rainer).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1972 förutses av 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar, nordiska straffrättskommittén, sakkunniga rörande lagstiftning om köp av lös egendom, (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), som avser att under 1972 framlägga delbetänkande om konsumentköp, samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten (ordf. riksåklagaren H. Romander), för passningsutredningen (organisationsdir. H. Wihlborg), grundlagberedningen (ordf. f. d. landshövdingen V. Åman), som avser att under 1972 avge betänkande med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning, integritetsskyddskommittén (ordf. justitiekanslern B. Lännergren), ämbetsansvarskommittén (ordf. hovrättspres.S. Rudholm), som har avgett slutbetänkande rörande ämbetsansvar och disciplinärt ansvar i offentlig tjänst (SOU 1972: 1), skadeståndskommittén, som avser att under 1972 avge delbetänkande om värdesäkring av skadeståndslivräntor, tillsynsutredningen, (organisationsdir. H. Wihlborg), samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet (ordf. exp.chefen I. Gullnäs), utredningen om författningspublicering (ordf. regeringsrådet G. Ericsson), som avser att under 1972 avge delbetänkande om översättning av internationella överenskommelser, 1968 års brottmålsutredning, vattenlagsutredningen (ordf. hovrättsrådet G. Dyrssen), offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (ordf. dir. R. Hermansson), kreditupplysningsutredningen (ordf. landshövdingen E. Westerlind), som avser att under 1972 lägga fram delbetänkande om yrkesmässig kreditupplysningsverksamhet m. m., familjelagssakkunniga (ordf. hovrättslagmannen E. Hellner), som avser att under 1972 avge delbetänkandeom äktenskaps ingående och upplösning m. m., kommittén för kriminologisk behandlingsforskning, generalklausulutredningen (prof. J. Hellner), massmedieutredningen (ordf. justitierådet S. Romanus), nordiska kommittén för översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen (ordf. justitierådet T. Hesser), åtalsrättskommittén, kreditköpkommittén (ordf. f. d. justitierådet P. Westerlind), konkurslagskommittén (ordf. hovrättsrådet B. Rydin) och kommittén för utredning om påföljder för psykiskt avvikande lagöverträdare m. m. (ordf. justitieombudsmannen A. Bexelius).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
Försvarsdep artement et. 1967 års rekvisitions- och förfogandeutredning (f. d. generaldir. R. Lundberg) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1972.
Socialdepartementet. Pensionsförsäkringskommittén (ordf. pres. L. Granqvist) har avslutat sitt arbete (SOU 1971: 19). Fortsatt utredningsarbete under hela 1972 förutses av socialutredningen (ordf. landshövdingen Th. Andersson), samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk (ordf. statsrådet C. Lidbom), arbetsmiljöutredningen (ordf. rättschefen G. Danielson), pensionsålderskommittén (ordf. pres. L. Granqvist) och utredningen om en översyn av yrkesskadeförsäkringen m. m. (ordf. generaldir. Y. Samuelsson). Kommunikationsdepartementet. Arbetet har slutförts av nordiska vägtrafikkommittén (ordf. rättschefen B. Holmquist; Ds K 1971 : 3), bilregisterutredningen (generaldir. S. Swanstein; SOU 1971: 11) och 1964

 

236 Notiserårs sjömanslagskommitté (ordf. generaldir. G. Borggård; SOU 1971 : 6). Svävarfartsutredningen (ordf. f. d. borgmästaren G. Wilkens), utredningen om oljeledningar (f. d. landshövdingen B. Fallenius), motorredskapsutredningen (f. d. vägdir. H. Ahreson), körkortsutredningen (dir. R. Hermansson) och utredningen ang. åtgärder mot övergivna fartyg m. m. (chefsjuristen C. Nordström) beräknas slutföra sitt arbete under 1972. Fortsatt utredningsarbete under hela året förutses av utredningen ang. befordran av farligt gods på väg m. m. (ordf. hovrättsrådet N. Mangård) och 1969 års vägutredning (ordf. regeringsrådet V. Körlof).
Finansdepartementet. Arbetet har slutförts av utredningen om metrologiska enheter (ordf. justitiekanslern B. Lännergren; SOU 1971 : 18, SvJT 1971 s. 496), kapitalskatteberedningen (ordf. generaldir. S. Walberg; SOU 1971:46) och checklöneutredningen (regeringsrådet S. Lundell; Ds Fi 1971: 12). Fondbörsutredningen (ordf. f. d. generaldir. K. Wulff; delbetänkande SOU 1971 : 9, SvJT 1971 s. 398) beräknas avsluta sitt arbete under 1972. Fortsatt utredningsarbete under hela året förutses av förhandlingsutredningen (ordf. statssekr. A. Aldestam), hemvistsakkunniga (ordf. överdir. Kj. Edström) och datasamordningskommittén (ordf. dir. R. Hermansson).
Utbildningsdepartementet. 1968 års beredning om stat och kyrka (ordf. statsrådet Alva Myrdal; delbetänkande SOU 1971 : 29) beräknas slutföra sitt arbete under 1972. Fortsatt utredningsarbete under hela året förutses av sakkunniga för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser).

Jordbruksdepartementet. Publika arrendeutredningen (hovrättsrådet M. Bäärnhielm) har slutfört sitt arbete (Ds Jo 1971 : 1 och 1971 : 4). Naturvårdskommittén (ordf. red. G. Karlsson) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1972.
Handelsdepartementet. Patentpolicykommittén (ordf. generaldir. G. Borggård) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1972.
Inrikesdepartementet. Utlänningsutredningen (ordf. justitiekanslern B. Lännergren; delbetänkande SOU 1971 : 35) och utredningen om förhandlingsrätt för arbetstagarorganisation beträffande pensionerade medlemmar (f. d. generaldir. E. Bexelius) beräknas slutföra sitt arbete under 1972. Fortsatt utredningsarbete under hela året förutses av saneringsutredningen (ordf. generaldir. B. Sännås; delbetänkande SOU 1971 : 64—65) och utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen (ordf. f. d. landshövdingen V. Åman).
Civildepartementet. Arbetet har slutförts av kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen I. Lindell; SOU 1971 : 84) och utredningen rörande centralorgan inom exekutionsväsendet (ordf. rättschefen S. Wickbom; Ds C 1971 : 2). Fortsatt utredningsarbete under hela 1972 förutses av bygglagutredningen (ordf. landshövdingen G. Netzén), nordiska kommunalrättskommittén (exp.chefen C.-G. Källner) och utredningen rörande lagteknisk översyn av kommunallagarna m. m. (regeringsrådet S. Nordlund).

A. K.