Översyn av bestämmelserna om sedlighetsbrott. Justitieministern har tillkallat en sakkunnig (hovrättspresidenten Björn Kjellin) för att se över brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott. I direktiven till den sakkunnige erinras om de förändringar i synen på sexuallivet och dess yttringar som har inträtt under senare tid. Mot bakgrund härav bör kapitlet om sedlighetsbrott ses över i sin helhet. I direktiven nämns särskilt tre frågor som bör utredas närmare, nämligen åldersgränserna vid homosexuellt könsumgänge, incestbrotten och strafflatituderna vid koppleri. Det har i olika sammanhang satts i fråga om det är motiverat att behålla särskilda regler om skydd mot homosexuella könsförbindelser för vissa åldersgrupper som saknar ett motsvarande skydd mot heterosexuellt könsumgänge. Enligt justitieministern bör en sådan åtskillnad kunna övervägas endast om det kan ges belägg för att unga människor kan ta särskild skada av förbindelser av homosexuell art. Vad gäller incestbrotten pekas bl. a. på att det torde vara en utbredd uppfattning att könsumgänge mellan halvsyskon inte alltid bör beivras. Den sakkunnige bör överväga om kriminaliseringen av incest i några fall kan upphävas. Härvid bör särskilt risken för ogynnsamma arvsbiologiska verkningar uppmärksammas. Den sakkunnige bör också överväga i vad mån straffbestämmelserna om frihetskränkande otukt eller otukt med barn eller otukt med ungdom ger tillräckligt skydd mot icke önskvärda incesthandlingar. Beträffande koppleribrottet ifrågasätts om det är rimligt att minimistraffet för grovt koppleri är så högt som fängelse i två år. Vidare bör övervägas om det finns anledning att behålla brottet förförelse av ungdom (6 kap. 8 § brottsbalken).

A. K.