Finlands justitieministerium. Republikens President utnämnde den 28 januari 1972 biträdande professorn Antti Kustaa Kivivuori till chef för justitieministeriets lagstiftningsavdelning. Han efterträdde regeringsrådet Kai Valter Korte, som den 15 oktober 1971 utnämndes till kanslichef vid ministeriet (se SvJT 1971 s. 770).
    Avdelningschef Kivivuori är född 1940, avlade juriskandidatexamen 1961, jurislicentiatexamen 1962 och disputerade 1969 på en avhandling om utvecklingen av den finska skadeståndslagstiftningen. Från år 1963 har han innehaft olika befattningar inom juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet och utnämndes till biträdande professor i civilrätt år 1970. Från den 1 november 1971 har han skött sin nuvarande tjänst såsom tillförordnad.

P. L-m

International Society of Criminology meddelar, att den fjärde internationella kongressen om trafikmedicin, den andra internationella kongressen om narkotikamissbruk och en kongress om klinisk toxikologi avhålles i samband med den trettonde franska kriminologikongressen i Paris den 11—15 september 1972. Upplysningar kan erhållas och anmälan om deltagande göras hos Havas Congrès, 48 Rue Vivienne, 75 Paris 2e, Frankrike.

O. B.