Nytt regeringsråd. Kungl. Maj:t har 17 mars 1972 utnämnt hovrättslagmannen Eskil Hellner till regeringsråd fr. o. m. 1 juli 1972.
    Regeringsrådet Hellner är född i Berlin 1922. Han blev student i Stockholm 1942 och jur. kand. där 1947. Efter tingstjänstgöring i Västmanlands västra domsaga blev han 1950 fiskal i Svea hovrätt, 1957 assessor, 1967 hovrättsråd och 1971 lagman där. 1951 var han notarie med sekreterargöromål i konstitutionsutskottet, 1953—55 sekreterare i arbetsdomstolen och 1958 notarie med sekreterargöromål i första lagutskottet. Härefter tjänstgjorde han i inrikesdepartementet, där han blev lagbyråchef 1960. 1964—69 var han expeditionschef i kommunikationsdepartementet. Sedan 1968 är han ledamot av arbetsdomstolen. Han är ledamot av bl. a. utlänningsutredningen och är familjelagssakkunnigas ordförande.

 

Ny justitieombudsman. Riksdagen har 15 mars 1972 förordnat ställföreträdaren för riksdagens ombudsmän Bertil Wennergren till riksdagens ombudsman.
    Justitieombudsman Wennergren är född i Linköping 1925. Han blev student där 1944 och jur. kand. i Uppsala 1949. Efter tingstjänstgöring i Uppsala läns södra domsaga inträdde han i kammarrätten 1952. Han blev assessor där 1963. Han var sekreterare hos besvärssakkunniga 1954—64 och sakkunnig i justitiedepartementet 1964—66. 1966 blev han kanslichef hos JO och 1969 ställföreträdande JO. Han har utgivit följande skrifter: Skatteprocess (1962), I statens tjänst (1966), JO — riksdagens ombudsmän (1969), Lagen om sluten psykiatrisk vård (1970), Offentlighet och sekretess i lag och praxis (1971), Förvaltningsprocess (1971), Handläggning (1971).

 

Ny professor. Till professor i civilrätt vid Uppsala universitet har Kungl. Maj:t 14 april 1972 utnämnt biträdande professorn vid universitetet Anders Agell.
    Prof. Agell är född i Växjö 1930. Efter studentexamen där 1948 och jur. kand.-examen i Uppsala1953 fullgjorde han tingstjänstgöring vid Uppsala läns norra domsaga 1954—56 och förordnades till fiskal i Svea hovrätt 1957. År 1962 disputerade han i Uppsala för juris doktorsgrad och blev 1963 docent där. Han utnämndes till preceptor (numera bitr. professor) i civilrätt vid universitetet i Stockholm år 1964 och vid Uppsala universitet år 1968.
    Förutom doktorsavhandlingen "Samtycke och risktagande. Studier i skadeståndsrätt" (1962) har Agell publicerat monografin "Växel, check och materiell fordran" (1971) samt uppsatser och recensioner i civilrättsliga ämnen.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har 7 april 1972 förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt Gösta Welander att inneha långtidsvik. på tjänst som kansliråd i dep:t.
    Dep.chefen har 24 mars 1972 förordnat hovrättsass. Bengt Malmström att vara sekr. i ämbetsansvarskommittén.