Personalnotiser 399Regeringsrätten. K. M:t har
    17 mars 1972 på begäran entledigat reg.rådet Kurt Holmgren vid utgången av juli 1972 samt
    7 april 1972 förordnat länsass. hos länsstyrelsen i Sthlms län Sven Börjeson och länsass. hos länsstyrelsen i Norrbottens län Hans Herlitz att vara e. reg.rättssekr.

 

Riksåklagaren. K. M:t har 7 april 1972 förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Sven Leander att t. o. m. 30 juni 1972 vara e. byråchef hos RÅ.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    10 mars 1972 till hovr.råd i Co 2 utnämnt, i Svea hovr. hovr.råden i Co 1 i hovr. Gösta Hagströmer, Erik Spens, Sten Lindquist, Erik Ameln, Jerker Victor, Åke Sahlquist, Carl Fredrik Hadding, Gunnar Wessman, Erik Backman, Åke Wikner, Folke Andrén och Arne Loheman samt sjösäkerhetsdir. hos sjöfartsverket, hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Göran Steen, i Göta hovr. hovr.råden i Co 1 i hovr. Ulf Norén och Knut Ahlbom, i hovr. över Skåne och Blekinge hovr.råden i Co 1 i hovr. Herman Schunnesson, Per Ryding och Bengt-Erik Åhberg, i hovr. f. Västra Sverige hovr.råden i Co 1 i hovr. Åke Bonge, Gunnar Ljung, Bengt Arnold och Bo Erichs, i hovr. f. Nedre Norrland hovr.råden i Co 1 i hovr. Ingvar Henkow och Sven-Erik Ellmén samt i hovr. f. Övre Norrland hovr.råden i Co 1 i hovr. Sven Bramsjö och Nils Lindroth,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Hans Nordström att inneha långtidsvik. och hovr.rådet i hovr. Einar Beskow att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd i Co 2 i hovr.,.
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Nils Börje Lihné att inneha långtidsvik. och hovr.rådet i hovr. Åke Åhström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd i Co 2 i hovr.,
    17 mars 1972 utnämnt rättschefen i kommunikationsdep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Bertil Holmquist att fr. o. m. 1 juli 1972 vara hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Ameln att inneha långtidsvik. på en lagm.tjänst i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Arne Thuresson att vara vice ordf. på avd. i hovr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Co 1 i Göta hovr. Per-Gunnar Blomdahl att vara hovr.råd i Co 2 i hovr. samt förordnat hovr.rådet i hovr. Stig Löwendahl att inneha långtidsvik. på tjänsten och att vara vice ordf. på avd. i hovr.,
    24 mars 1972 utnämnt dep.rådet i finansdep:t, ass. i Svea hovr. Göran Wahlgren att vara hovr.råd i Göta hovr.,
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Ingrid Kökeritz, Hans-Ture Skoglund, Ingrid Fernström, Olle Lundström, Jan Levin, Claes-Johan Holm, Jan Allgårdh, Svante Carlson och Carin Olofsson, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Jan Forsström samt i hovr. för Västra Sverige fisk. Leena Henrikson,
    7 april 1972 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Folke Palmér att vara vice ordf. på avd. i hovr. samt
    14 april 1972 förordnat ass. i Svea hovr. Åke Lundborg att inneha långtidsvik. på tjänsten som byråchef i hovr.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    10 mars 1972 utnämnt ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län o. Gotlands län, ass. i Svea hovr. Björn Jansson att fr. o. m. 1 juni 1972 vara rådm. i Södertörns tr,
    7 april 1972 utnämnt rådm. i Gotlands tr Tor Sverne att vara lagm. i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Falu tr Arne Nordgren att vara lagm. i Ludvika tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat lagm. i Sollefteå tr Gunnar Seldén till tjänsten som lagm. i Västerviks tr,
    s. d. utnämnt t. f. rev.sekr., tillika nedre justitierevisionens ordf., byråchefen hos justitiekanslern, hovr.rådet i Svea hovr. Per Hylander att vara lagm. i Kristianstads tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Lunds tr Anders Bruzelius att vara lagm. i tr,

 

400 Personalnotiser    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Nils Börje Lihné att vara lagm. i Stenungsunds tr samt
    s. d. förordnat lagm. i Piteå tr Per-Axel Hansén att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Ängelholms tr.