478 LitteraturnotiserHEINRICH NAGEL. Nationale und internationale Rechtshilfe im Zivilprozess; das europäische Modell. (Schriftenreihe Europäische Wirtschaft. Band 61.) Baden-Baden 1971. Nomos Verlagsgesellschaft. 283 s. DM 60,00.

 

Senatspresidenten i Bremen Heinrich Nagel, som tidigare publicerat bl. a. en komparativrättslig undersökning beträffande bevisrätten i Europa (se SvJT 1969 s. 41 ff), har ånyo givit ut ett betydelsefullt arbete på den komparativa processrättens område. Med "Rechtshilfe" avses — i betydligt trängre mening än vad som svarar mot det svenska ordet "rättshjälp" — vissa åtgärder som en myndighet i ett land vidtar på begäran av myndighet eller part i ett annat land, framförallt åtgärder för delgivning och bevisupptagning (däremot inte domsverkställighet).
    Den folkrättsliga utgångspunkten är att "kein Staat auf und in dem Gebieteines anderen ohne dessen Zustimmung Gerichtshoheit ausüben darf" (s. 45). De därav följande svårigheterna har till stor del eliminerats genom internationella konventioner och bilaterala överenskommelser (som för Sveriges del har givit anledning till ett flertal lagar, kungörelser och cirkulär, intagna i lagboken efter 33 och 35 kap. RB). Men det system som nu råder i Europa, är det tillfredsställande?
    Nagel ger, efter ingående analyser och utförliga dokumentationer (som även avser svensk rätt), ett nekande svar. Särskilt stora brister vidlåder reglerna beträffande bevisupptagning. När en domstol i ett land begär bevisupptagning i ett annat land så innebär det ofta svårigheter att med tillräcklig tydlighet ange det bevistema som utredningen skall koncentreras på. Och omedelbarhetsprincipen kan inte tillgodoses. Protokollet från den utländska domstolen blir ett indirekt bevis med ofta tvivelaktigt värde.
    Vägen till reformer bör, menar Nagel, vidgas genom att staterna visar ett större mått av "Dulden fremder Gerichtshandlungen auf dem eigenen Staatsgebiet" (s. 207). Stora fördelar skulle stå att vinna om en domstol i ett land — eller kanske någon ledamot av denna domstol — finge vid behov resa till ett annat land och själv ombesörja bevisupptagning på ort och ställe. Omedelbarhetsprincipen skulle därigenom kunna tillgodoses åtminstone delvis. Och tid och pengar skulle kunna sparas. 

P.O.B.

 

KEMBALL F. A. JOHNSTON. Electrical and Mechanical Engineering Contracts. London 1971. XV+223 s. £5.50.

 

Förf. är barrister och har sedan slutet av fyrtiotalet varit verksam som konsult till den engelska elektroindustrien. I samband därmed har han alltsedan den bildades medverkat i den arbetsgrupp inom FN:s Europakommission som utarbetat olika formulär till kontrakt avsende export av verkstadsprodukter. Förf. kommenterar vissa centrala bestämmelser i såväl nämnda formulär, bland vilka det viktigaste är General Conditions 188, som de brittiska formulär som utarbetats av the Institutions of Mechanical and Electrical Engineers. Formulären i fråga återges i boken. Inom verkstadsindustrien i Norden användes sedan slutet av 1950-talet en till våra förhållanden anpassad variant av formulär 188, vilken nyligen reviderats med hänsyn till vunna erfarenheter.

Jörgen Bengtsson