Litteraturnotiser 479Ur nordiska tidskrifter

 

Förvaltningsrättslig tidskrift. 1971. Nr 3. Halvar G. F. Sundberg, Stridsåtgärder och tvångsmedel. Reflektioner till statslockouten, s. 91—103. — Nr 4. Ingvar Severin, Om tätbebyggelse och glesbebyggelse, s. 159—184. — Nr 5 och 6. Gunnar Bramstång, Kommunerna och turistväsendet, s. 215—243, 294—311. — 1972. Nr 1. Hans Ragnemalm, Ytterligare om nullitetsbesvär, s. 12—19.
Lov og rett. 1971. Nr 5. Audvar Os, Offentlighetsloven — noen hovedpunkter, s. 193—209. — Anders Bratholm, Offentlighetsloven og pressens ansvar, s. 210—220. — Nr 6. Henning Jakhelln, Innstilling om demokrati i bedriftslivet, s. 252—263. — Nr 8. Christen Boye Jacobsen, Selskabers retsstilling i EEC, s. 352—374. — Nr 9. Ragnar Hauge och Anders Bratholm, Meddomsrett eller jury? En undersøkelse om legdommernes syn, s. 385—408. — 1972. Nr 1. Arvid Frihagen, Offentlighetsprinsippet i praksis — tanker om offentlighetslovens gjennomføring, s. 3—22.
Nordisk Försäkringstidskrift. 1972. Nr 1. Jan Hellner, Konsumentskydd i försäkringen, s. 37—48. — Richard Schönmeyr, Försäkringsskydd för konsumenter, s. 49—53.
NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. 1971. Nr 2. Mogens Plesner, Om samarbejdet mellem jurister og teknikere angående behandling og løsning af patentretlige konflikter, s. 111—124. — Christian Åhlund, Upphovsrättsliga relationer med Sovjetunionen. En principdiskussion, s. 125—154. — Nr 3. Ulf Bernitz, Otillbörlig marknadsföring och illojal konkurrens — aktuella problem och utvecklingstendenser i Norden, s. 252—283. — Nr 4. Göran Borggård, Det svenska patentverket under 1970-talet, s. 358—367.
Nordisk Administrativt Tidsskrift. 1971. Nr 1. K. O. Moller, Miljøforureningsproblemer, s. 4—26. — Nr 2. M. Braband Jensen, Data, databehov og databehandling i den offentlige forvaltning, s. 113—136.
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1971. Nr 1—2. Alf Ross, Om forsøg, s. 2—30. — Birgit Werner, Den faktiska brottsligheten, s. 106—141. — Nr 3. Magnus Kihlbom, Tvång och narkomanvård, s. 160—168. — Birgit Werner, Socialgruppsfördelning vid självdeklarerad brottslighet, s. 191—215.
Skattenytt. 1971. Nr 10—11. Sten Bergh, Nytt påföljdssystem vid överträdelser av skatte- och avgiftsförfattningar, s. 445—476.
Svensk Skattetidning. 1971. Nr 5—6, 7 och 9. Anders Nordenadler, Det nya sanktionssystemet på skatte- och avgiftsområdet, s. 281—308, 355—366, 411—425.
Tidsskrift for Rettsvitenskap. 1971. Nr 3. Nils Herlitz, Förvaltningens offentlighet i nordisk lagstiftning, s. 257—313. — Nr 4. Alf Ross, Endnu en gang "Straffens formål", s. 390—398. — Atle Grahl-Madsen, Internasjonale arveoppgjør, s. 399—454. — Nr 5. Hans M. Michelsen, Politisk militærnekting, s. 513—567. — Torkel Opsahl, Zacharias Sundström, Isi Foighel och Gösta Westring, Rettsspørsmål i forholdet mellom i-land og u-land, s. 575—640. — 1972. Nr 1. Alf Ross, Om samvirke i forbrydelse, s. 1—66. — Nr 2. Fridtjof Frank Gundersen, Offentlige foretak som internasjonal konkurransebegrensning, s. 129—172. — Jens Fejø, Fællesmarkedet og national ret, s. 173—207. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. 1971. Nr 3. Klas Lithner, Förvaltarberättelsens betydelse för förundersökning på grund av misstanke om gäldenärsbrott, s. 260—278. — Publicistklubbens nya publiceringsregler, s. 281—283. — Nr 4. Vägledande regler om god advokatsed, s. 341—365. — Bedrivande av advokatverksamhet under form av aktiebolag, s. 366—371. — Utövande av advokatverksamhet vid filialkontor m. m., s. 372—386. — Specialiseringsfrågan, s. 387—403. — Nr 6. Lars Wennerberg, Bidragsförskott ./. underhåll i äktenskapsmål, s. 554—559. — 1972. Nr 1. Ragnar Gottfarb, Några synpunkter på försvaret vid skattebrott, s. 15—18.
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 1971. Nr 4. Berndt Godenhielm, Om hyresvärdens behov av lägenheten såsom uppsägningsgrund, s. 221—238. — G. O. Zacharias Sundström, De offentliga internationella finansieringsbolagen, s. 254—329. — Nr 6. Jan Ramberg, Systemtransporter och den osystematiska transporträtten, s. 489—508. — Åke Hultgren, The Powers of Directors — några synpunkter, s. 549—572.


O. B.