Svenska Föreningen för Upphovsrätt sammanträdde under år 1971 tre gånger. D. 16 febr. 1971 höll universitetslektor Birger Stuevold Lassen, Oslo, ett föredrag med rubriken "Är vi alla utövande konstnärer?" Vid årsmötet d. 10 maj 1971 talade prof. Svante Bergström, Uppsala, över ämnet "Vad är skyddat av upphovsrätt? Ett försök att förenkla frågeställningen för teori och praktik". D. 9 nov. 1971 presenterade biträdande utrikesrådet Hans Danelius "Två upphovsrättsliga nyheter för året — Bernkonventionens Paristext och Genèvekonventionen för skydd av fonogram".
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, adv. Erik Felländer, förbundsdir. Jan Gehlin, justitierådet Erik Hedfeldt, prof. Gunnar Karnell och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen. Sekr. och skattmästare är jur. kand. Torsten Halén.
    Föreningen hade vid årsskiftet 118 enskilda och 30 stödjande medlemmar.

 

Svenska föreningen för industriellt rättsskydd håller normalt tre sammanträden om året. Dessa ägnas i första hand åt diskussioner i aktuella ämnen med inledningsanföranden av inbjudna föredragshållare. Vid sammanträde d. 26 jan. 1971 höll højesteretssagfører Mogens Plesner föredrag över ämnet "Om samarbetet mellan jurister och tekniker angående behandling och lösning av patenträttsliga konflikter". Föreningens årsmöte ägde rum d. 11 maj. Generaldir. Göran Borggård höll då ett anförande om "Patentverket under 1970-talet". Årets sista möte d. 20 okt. ägnades åt den nya mönsterskyddslagen och dess tillämpning. Efter inledning av avdelningsdir. Gunnar Moore över "Första året med mönsterskyddslagen — några erfarenheter" följde en livlig diskussion med ett flertal deltagare.
    Vid årsmötet omvaldes följande styrelseledamöter: prof. Seve Ljungman, ordf., dir. Sten Tengelin, v. ordf., byråchefen Frithiof Berglund, skattmästare, adv. Nils Köhler, dir. Lennart Körner, ingenjören Nils Larfeldt, överingenjören Saul Lewin, överingenjören Frithiof Lindström och rådmannen Gunnar Sterner. Till ny styrelseledamot efter dir. Gudmund Silfverstolpe, som avsagt sig uppdraget, valdes prof. Ulf Bernitz. Klubbmästare är ingenjören Staffan Onn och sekr. jur. kand. Claes Sandgren. Föreningen har drygt 500 medlemmar.
    Det XIV nordiska mötet för industriellt rättsskydd ägde rum d. 30 aug.—1 sept. 1971 i Köpenhamn. Överläggningsämnen vid mötet var "Kollision mellem samtidigt løbende patentansøgninger under det såkaldte "whole contents" princip, jfr § 2, stk. 2, 2. punktum, i de 4 nordiske landes patentlove" med civilingeniør Finn Steenstrup, Danmark, som referent och överingenjör Saul Lewin, Sverige, prof. Berndt Godenhielm, Finland, och patentingeniør Rolf Dietrichson, Norge, som korreferenter samt "Otillbörlig marknadsföring och illojal konkurrens — aktuella problem och utvecklingstendenser i Norden" med prof. Ulf Bernitz som referent samt høyesterettsadvokat Gunnar Thommessen, Norge, højesteretssagfører K. Holm-Nielsen, Danmark, och vicehäradshövding Timo Kivi-Koskinen, Finland, som korreferenter. Vidare höll fil. lic. Benny Brodda ett anförande om "Databehandling av varumärken".
    Tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt utger föreningen tidskriften NIR. Under 1971 utkom fyra häften. Ordf. i redaktionskommittén är Ljungman, redaktör och ansvarig utgivare Sterner och svensk sekr. Sandgren.
    Föreningen är genom en särskild grupp ansluten till AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle). Gruppen höll årsmöte d. 11 maj 1971 och ytterligare ett möte d. 9 dec. Styrelsen utgörs av Tengelin, ordförande, Bernitz, ombudsmannen Örjan Grunden, doc. Lars Holmqvist, Körner och patenträttsrådet Claes Uggla. Sekr. är dir. Anders Mallmén. Ordinarie svenska ledamöter av :AIPPI:s exekutivkommitté är

 

Notiser 503Tengelin, Bernitz, Grunden, Holmqvist, Körner, Mallmén och Uggla. Gruppen har, sedan ett tjugotal företag anslutit sig under 1971, omkring 180 medlemmar. AIPPI utkom under 1971 med två årsböcker avseende verksamheten.