Försäkringsjuridiska Föreningen höll under 1971 sammanträden d. 1 april med föredrag av jur. och fil. kand. Peter Seipel om "ADB från juristens synvinkel",d. 18 maj med föredrag av rättschefen Ulf Nordenson, och dir. Annar Poulsson, Oslo, om "Skadestånds- och försäkringsfrågor vid oljeskador till sjöss", d. 7 okt. med en orientering av prof. Håkan Nial rörande "Förslaget till ny aktiebolagslag (SOU 1971: 15)", d. 12 okt. med föredrag av hovrättsrådet Inge Lekman om "Miljöskyddslagstiftningen och erfarenheter av dess tilllämpning" samt d. 2 dec. med föredrag av prof. Jan Hellner om "Konsumentskydd i försäkringen". Sammanträdena d. 18 maj och d. 2 dec. hölls tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen.
    Föreningens medlemmar har dessutom inbjudits att delta i dels Svenska Avdelningens av AIDA årsmöte d. 8 nov., varvid prof. Olof Riska, Helsingfors, talade över ämnet "Den långsamma skadeprocessen som ersättningsgillt fartygshaveri", dels Svenska Försäkringsföreningens julsammanträde d. 8 dec., varvid prof. Stig Jägerskiöld talade över ämnet "Var Carl Jonas Love Almquist skyldig eller oskyldig?".
    Föreningen hade vid årets slut 385 aktiva medlemmar. Antalet som passiva medlemmar till föreningen anslutna försäkringsanstalter utgjorde under året 15.
    Styrelsen har under året bestått av f. d. hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Ingemar Ulveson, v. ordf., ombudsmannen Bo Odelius, sekr., dir. Kjell Gunnarson, dir. Arne Hallström, prof. Jan Hellner, dir. Björn Wallerberg och rättschefen Ulf Nordenson.

 

Arbetsrättsliga föreningen hade sitt ordinarie årsmöte d. 27 okt. 1971. Vid styrelsevalet utsågs till ordf. justitierådet Bengt Hult. Till styrelseledamöter omvaldes förbundsjuristen Einar Corneliuson, sekr. Kjell Eriksson, dir. Erik Forstadius, jur. kand. Stig Gustafsson, dir. Gunnar Lindström, hovrättsrådet Georg Normark och prof. Folke Schmidt. Till ny styrelseledamot valdes förbundsjuristen Bert Ahlgren. Som sekr. fungerar direktörsassistenten Åke Carlhammar. Efter årsmötet höll rättschefen Ulf Nordenson föredrag över ämnet "Skadeståndsrätten i omdaning".
    Sammanträden har under året i övrigt hållits dels d. 20 jan., då Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor presenterades av tre sekreterare, direktörsassistenten Björn Ström, SAF, ombudsmannen Inge Janérus, LO, och ombudsmannen Karl-Erik Modig, TCO, under rubriken "Företagsdemokrati i utveckling", dels d. 27 april, då dir. Lennart Bratt, SAF:s Allmänna Grupp, och förbundsordföranden Valdemar Lundberg, Svenska Fabriksarbetareförbundet, kåserade över ämnet "Hur föds ett avtal?".
    Antalet personliga medlemmar uppgick vid slutet av 1971 till 410, medan antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) var 101.

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning sammanträdde d. 7 dec. 1971, då departementsrådet Birgitta Blom höll föredrag över ämnet "Unifiering av transporträtten. Ett konventionsarbetes utveckling".
    Samfundet stod under året som organisatör av "Premieres Journées Juridiques Franco-Nordiques" i Uppsala och Stockholm d. 24—27 okt. 1971 (se SvJT 1972 s. 75 ff.).
    Samfundets styrelse består av prof. Åke Malmström, ordf., bitr. utrikesrådet Hans Danelius, justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, jur. kand. John Leinmark, regeringsrådet Gustaf Petrén, prof. Lennart Pålsson och prof. Stig Strömholm, sekr.
    Samfundet, som är anslutet till Association internationale des sciences juridiques, har 82 medlemmar.

 

Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 15 april 1971. Mr. Michael Mustill, London, höll därvid föredrag över ämnet "Pseudoal lay-time and the arrived ship". Ordinarie höstsammanträde ägde

 

504 Notiserrum d. 13 okt. 1971, varvid prof. Thor Falkanger, Oslo, höll föredrag över ämnet "Lossing og bortskaffelse av stærkt beskadiget last".
    Föreningens styrelse har under 1971 utgjorts av prof. Kurt Grönfors, ordf., dir. Niklas Kihlbom, v. ordf., dir. Lars Lindfelt, kassaförv., och borgmästaren Gösta Wilkens. Doc. Lars Gorton har tjänstgjort som sekr. under första halvåret och därefter jur. kand. Hans Ingevall.
    Till styrelse för verksamhetsåret 1972 har valts t. f. prof. Jan Sandström, ordf., Kihlbom, v. ordf., Lindfelt, kassaförv., och Grönfors.
    Under verksamhetsåret har i föreningens skriftserie utkommit två skrifter, nämligen Lars Gorton, The Concept of the Common Carrier in Anglo American Law (doktorsavhandling) samt dispaschören Kaj Pineus, Le Droit maritime suédois — Un Aperçu.
    Föreningen hade vid slutet av 1971 284 medlemmar, varav 34 stödjande medlemmar.