Svenska Kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte d. 22 april 1971. Vid årsmötet diskuterades ämnet "Jämställd med sinnessjuk enligt brottsbalken". Diskussionen inleddes av överläkaren Karl-Erik Törnqvist. D. 3 nov. 1971 hölls extra föreningsmöte med diskussion över ämnet "Tidsobestämda frihetsberövanden. Vård eller vanvård?". Inledningsanförande hölls av doc. Göran Elwin.
    Föreningens styrelse har sedan årsmötet bestått av justitierådet Carl Holmberg, ordf., riksåklagaren Holger Romander, v. ordf., adv. Valborg Lundgren, generaldir. Torsten Eriksson, kriminalvårdsdir. Gunnar Marnell, prof. Knut Sveri, rådmannen K. W. Modigh, byråchefen Esbjörn Esbjörnson, skyddskonsulenten Georg Fitinghoff, hovrättsassessorn Karin Ringberg, docenten Karl-Erik Törnqvist och generaldir. Bo Martinsson.
    Föreningen har 475 medlemmar.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm höll sammanträde d. 8 febr. 1971, då forskningsassistenten Göran Skogh vid Nationalekonomiska institutionen i Lund talade om "Ekonomisk planering inom kriminalpolitiken — på gott och ont". Ett sammanträde d. 13 okt. med psykologen Rolf Enblad som inledare ägnades åt "Operation utskrivningsträning — erfarenheter från ett försök att förbereda internerade för frigivningen".

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under 1971 hållit endast ett sammanträde, nämligen d. 3 nov., då prof. Bo Gerle inbjudit sällskapet att bese Statens rättspsykiatriska klinik i Lund.
    Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av leg. läk. Ingrid Gottfries, Lund, sammankallande, samt kriminalvårdsinspektören Oscar Ahlborg, Malmö, hovrättsrådet Per Ryding, Malmö, rådmannen Nils-Erik Sellert, Malmö, och adv. Görel Nordqvist, Malmö.

 

Svenska sektionen av internationella institutet för administrativa vetenskaper ägnade sig under 1971 huvudsakligen åt förberedelser för institutets världskongress, som hölls i Rom d. 6—11 sept. För Sveriges del avlämnades rapporter rörande de tre huvudämnena: I. Regeringsorganisation och administrativ organisation med avseende på vetenskaplig forskning. (UniversitetsrådetGunnar Wijkman svensk rapportör.) II. Konsekvenserna av de tekniska framstegen i fråga om procedur och metoder inom förvaltningen. (Avdelningschefen Sven Ivar Ivarsson svensk rapportör.) III. Deltagande av konsumenter och direkt intresserade lekmän i administrationens arbete, däri inberäknat undervisningsväsendet. (Länsrådet Waldemar Hermanson och avdelningsdir. Erland Ringborg svenska rapportörer). I kongressen deltog ett 20-tal svenskar.
    Styrelsen består av regeringsrådet Kurt Holmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. Hilding Eek, organisationsdir. Lars Fahlbeck, sekr., f. d. kanslidir. Carl Murray, dir. Ingmar Nord, överdir. Paul Tammelin, JO Bertil Wennergren, universitetsrådet Gunnar Wijkman och budgetchefen Pierre Vinde.
    Sektionen har ett 90-tal medlemmar.

 

Sveriges domareförbunds styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., justitierådet Sven Edling,

 

Notiser 505presidenten Sten Rudholm, departementsrådet Lars-Erik Tillinger, sekr. och kassaförv., och hovrättsrådet Birgitta Egenvall ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa har senast utsett, föreningen Sveriges tingsrättsdomare chefsrådmännen Erik Björkman och Sven Braun, häradshövdingen Nils Källoff och tingsdomaren Bo-Göran Stenström samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Per Hylander.
    Vid slutet av 1971 var förbundets medlemsantal 976, därav 459 medlemmar anslutna genom de ovannämnda båda domarföreningarna.