Notiser 507Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll årsmöte i Linköping d. 23—24 aug. 1971 med omkring 140 deltagare. Föredrag hölls av presidenten Nils Wentz om "Förvaltningslagen och kommunerna" och av utbildningschefen Sven Hugo Ryman om "Kommunaltjänstemännens förenings- och förhandlingsrätt".
    Styrelsen består av stadsjuristen E. G. Westman, Sthlm, ordf., kanslichefen Lars B. Elgh, Norrköping, v. ordf., kanslichefen Ingemar Ögren, Örebro, sekr., drätseldir. Harry Rydquist, Östersund, kassaförv., samt kanslichefen Staffan Hallström, Karlstad.
    Föreningen har 245 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kronofogdars styrelse har under 1971 utgjorts av kronofogdarna Folke Thorelli, Gävle, ordf., Bengt Steffner, Göteborg, v. ordf., Sven-Erik Rydén, Eslöv, sekr. och kassaförv., samt Carl-Otto Asplund, Luleå och Åke Lundberg, Motala.
    Antalet medlemmar i föreningen är 174.

 

Sveriges advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm d. 27 maj 1971. Tiil ordf. i styrelsen för tiden fr. o. m. d. 1 juli 1971 t. o. m. d. 30 juni 1973 valdes adv. Bure Malmström, Sthlm, och till v. ordf. för samma tid adv. Bo Björck, Göteborg. Till ledamöter av styrelsen för berörda tvåårsperiod omvaldes adv. Göran Ramberg, Helsingborg, och Lars Samzelius, Sthlm, samt nyvaldes adv. Svante Fresk, Karlskoga, och Bengt Hesser, Linköping. Till ledamöter av styrelsen för tiden fr. o. m. d. 1 juli 1971 t. o. m. d. 30 juni 1972 nyvaldes adv. Lars Laurin, Lund, och Carl Erik Lindahl, Sthlm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är adv. Gunnar Ehrner, Sthlm, Lennart Hagberg, Göteborg, och Karl-Erik Larsson, Sundsvall.
    Till ordf. i disciplinnämnden för tiden fr. o. m. d. 1 juli 1971 t. o. m. d. 30 juni 1972 valdes adv. Stellan Graaf, Sthlm, och till v. ordf. för tiden fr. o. m. d. 1 juli 1971 t. o. m. d. 30 juni 1974 adv. Eskil Weibull, Göteborg. Till ledamöter av nämnden för tiden fr. o. m. d. 1 juli 1971 t. o. m. d. 30 juni 1974 valdes adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, och Hans-Gustaf Grefberg, Örebro. Kvarstående ledamöter av nämnden sedan 1968 års val är adv. Sven Colleen, Göteborg, Sven Janzon, Sthlm, Bertil Peyron, Helsingborg, och Åke Svenson, Sthlm, samt sedan 1970 års val adv. Björn Sandberg, Linköping.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde vid slutet av 1971 1 329.

 

Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1971 utöver årsmötet hållit fyra avdelningsmöten, varav ett i anslutning till middag gemensam med Stockholms tingsrätts domareförening och representanter för åklagar- och polismyndigheten i Stockholm. I anslutning härtill har föredrag hållits av hovrättsrådet Arne Loheman över ämnet "Några ord om den nya aktiebolagslagen", chefsrådmannen Gunnar Linnander över ämnet "Att vara svensk jurist i u-land", prof. Stig Jägerskiöld om "C. J. L. Almquists katastrof 1851", prof. Per Olof Ekelöf om ändringar i rättegångsbalken och adv. Ragnar Gottfarb över ämnet "Skattebrott och skattestraff".
    Avdelningens styrelse utgörs av adv. Stig Assarson, ordf., Göran Luterkort, v. ordf., Magdalena Haeggström, Sven-Olof Lefwerth, Per Urban, Peter Wadsted och Hugo Wennberg. Avdelningens sekreterare är adv. Björn Edgren, och dess klubbmästare Wadsted.
    Vid årsskiftet räknade avdelningen 498 ledamöter.

 

Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1971 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 30 mars och ett extra möte d. 8 dec. Vid det ordinarie mötet informerade generalsekreteraren adv. Lennart Reuterwall om rättshjälpsreformen och vissa frågor i samband med rättsskyddsförsäkring, varefter diskussion förekom kring ämnet "Journalistens syn på advokaten — och tvärtom" med ordf. i Östergötlands Journalistförening red. Gösta Hellbeck och avdelningsstyrelsens ordf. adv. Curt Waldenström såsom inledare. Vid det extra mötet lämnade prof. Per Olof Ekelöf en ingående redogörelse för de huvudsakliga nyheterna i rättegångsbalken.
    Styrelsen har utgjorts av adv. Curt Waldenström, Norrköping, ordf., Bengt Hesser, Linköping, v. ordf., Dick Fredholm, Jönköping, Hans Oehme, Ny-

 

508 Notiserköping, och Sven Sundström, Eskilstuna. Avdelningens sekr. är adv. Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 137 medlemmar.